ประชาพิจารณ์“เดอะรูมส์”สามเสน ตรวจสอบ ผลกระทบรอบด้าน

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 9:00-12:00น. ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสามเสน ตัวแทนจากประชาชน,ชุมชนบ้านเรือนที่พักอาศัยย่านถนนสามเสน(สามเสนซอย23),มัสยิดฯสถานศาสนา,โรงเรียนราชินีบน,การไฟฟ้า,กรมชลประทาน,การคมนาคมของประชาชนที่พักอาศัยย่านเกียกกาย,บางกระบือ,ถนนสามเสน,ศรีย่านฯและย่านบริเวณโดยรอบใกล้เคียงสถานที่จะมีการก่อสร้าง
โครงการ เดอะรูมส์ สามเสน โดย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน),บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด,บริษัท แลนด์ สเคป อาร์คิเทค49 จำกัด,บริษัท บิวคอน จำกัด,บริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด,บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด,บริษ้ท ทรานส์ ฟินอม คอลซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจ เมนท์ จำกัด,
 โดยนายสาธิต มณีฉาย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน,โดยได้รับมอบหมายจาก นายทองเปลว กองจันทร์,อธิบดีกรมชลประทานให้มาร่วมสังเกตุการณ์รับฟังเหตุผลของประชาชน,ชุมชน,บ้านเรือนผู้พักอาศัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบน,ตัวแทนสถานศาสนามัสยิด,สถานที่ราชการ,กรมชลประทาน,การไฟฟ้า,สถานศึกษาใกล้เคียง,การคมนาคม,การจราจร,การเดินทางสัญจรทั้งรถส่วนบุคคล,รับจ้าง,บริษ้ทห้างร้านและประชาชนโดยทั่วไปที่จะได้รับผลกระทบความกังวลในความเป็นอยู่โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันตลอดระยะเวลาทั้งที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง,ระหว่างก่อสร้าง,การก่อสร้าง,การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การก่อสร้าง,เครื่องจักร,ยานพาหนะขนส่ง,เครื่องจักรระหว่างการก่อสร้างและแรงงานภาคการก่อสร้างทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันในเขตชุมชน,ประชาชน,โรงเรียน,เด็กเยาวชนประชาชนไทยทั่วไปทุกฐานะเพศวัยทั้งชายหญิง,สถานที่ราชการ,สถานศาสนา,โดยรวมใชชีวิตประจำวันซึ่งรวมถึง
ตัวแทนประชาชนภาคต่างๆเองก็ได้พูดกล่าวถึงในโครงการของสถานรัฐสภาฯเกียกกาย ผลดระทบที่หลีกเลี่ยงไม้ได้ตลอดระยะการก่อสร้างเป็นระยะยาวนานหลายปีถึงปัจจุบันวันนี้ด้านผลกระทบต่างๆ,เช่น การไปทำงาน,ไปโรงเรียน,ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจเล็กกลางใหญ่ในภาคประชาชนและการเวนคืนที่ดิน,การจราจร,สถานะสภาพมลภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทั้งในภาคประชาชนและภาครัฐ,ภาคเอกชน,ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในระบบสาธารณูปโภค,อุปโภค,บริโภค,คมนาคม,มลภาวะต่างๆผลกระทบการก่อสร้างการเวนคืนที่ดิน,การเคลื่อนย้ายคนภาคแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจำนวนมากการเป็นอยู่อาศัยความปลอดภัยในสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพน์สินของเด็กเยาวชน,ประชาชนทั่วไปทุกฐานะเพศวัยในด้านความสงบสุขสันติสุขโดยชอบธรรมตามระบอบการปกครองของสังคมส่วนรวมสุจริตชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย อย่างไรก็ดีตัวแทนภาคประชาชนทั่วไปและตัวแทนประธาน
ชุมชนพระยาประสิทธิ์และครูภาคการศึกษา(กศน.),เช่น คุณมณี จิรโชติมงคลกุล ประธานชุมชนฯ,ครูอาจารย์โรงเรียนราชินีบน,และตัวแทนศาสนาสถานมัสยิด,ตัวแทนประชาชนทั่วไปทั้งประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค้าขายพานิชย์เล็กกลางใหญ่ ได้แสดงความกังวลเป็นอย่างมากลในผลกระทบหรือความเสียหายที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนความเป็นอยู่ทั้งมลภาวะมลพิษในชีวิตความเป็นอยู่ในสถานะภาพชีวิตประจำวันโดยทั่วไปโดยปกติสุขย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างแน่นอน
ทั้ง,โรงเรียน,สถานศาสนาที่ไม่ทราบชัดเจนว่าอยุ่ในโครงการหรือไม่เพราะกรรมการมัสยิดไม่มารับทราบข้อกังวลแต่อย่างใด รวมทั้งสถานที่ราชการและบ้านเรือนที่พักอาศัยชีวิตประจำวันเด็กเยาวชน,ประชาชนคนไทยทั่วไปทุกฐานะอาชีพหน้าที่การงานในที่อยู่ติดบริเวณการก่อสร้าง โครงการ เดอะรูมส์ สามเสน ครั้งนี้ แม้จะอยู่ในระหว่างการอนุมัติก่อสร้างโครงการ เดอะรูมส์ สามเสน ในเดือนธันวาคม 2562นี้,ตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการในระดับสูงที่มาสังเกตุการณ์ในเหตุและผลในครั้งนี้ด้านต่างๆ ทั้งตัวแทนภาคจะมาทวงถามทางบริษัทอีกครั้งซึ่งจำเป็นที่จะต้องมาทำประชาพิจารณ์ทั้งก่อสร้างและหรือจะได้รับอนุมัติให้สร้างโครงการ ผู้ที่จะได้รับผลกระทบไม่ใช่จะไม่รับความเจริญใดๆแต่โดยลำพังตัวแทนภาคประชาชน,โรงเรียน,สถานศานา,มัสยิด,ชุมชน,เด็กเยาวชนประชาชนในภาคทั่วไปก็คงไม่ได้อยู่ในที่พักอาศัยที่กำลังจะก่อสร้างมีปัญหาตามมามากมายแทนที่จะอยู่ตามฐานะปกติสุขสงบอยู่แล้ว จึงอยากให้บริษัทฯต่างๆที่ดูแลโครงการนี้ทำประชาพิจารณ์รับฟังจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกรทบอย่างโดยตรงในการจะทำโครงการนี้ฯ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม