พก. ยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อคนพิการ ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำ

พก. ชี้แจงภารกิจสำคัญ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ปี 2563
     วันนี้ (28 ต.ค. 62) เวลา 10.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563” และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสื่อมวลชน จำนวน 600 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 - 3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
     นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการประสานและบูรณาการความร่วมมือเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ดำเนินการรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านคนพิการ และจัดทำสถานการณ์คนพิการ รวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
     นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ พก. จึงได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงแผนการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ 7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ 2) โครงการบริหารจัดการด้านคนพิการ 3) โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 4) โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 5) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 6) โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ และ 7) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 
     ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว นับเป็นโอกาสสำคัญในการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2563 ทั้งในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2563 และงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะเป็นโอกาสสำคัญที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้สะท้อนปัญหาและมุมมองการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานรวมถึงการบูรณการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการต่อไป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การบรรยายทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พก. การบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัล การอภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พก. ในระดับจังหวัด การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และการนำเสนอข้อเสนอแนะจากผู้แทนจังหวัด
  “ในโอกาสนี้ พก. ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง กรม องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย ตลอดจนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการและร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านคนพิการจากนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ พก. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สู่ระดับสากล” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม