วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

 พฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)
   กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น
  ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยภายในปี ๒๕๗๓ ซึ่งในปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทย ถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขไม่ให้โรคเอดส์ลุกลาม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้แก่เยาวชน ประชาชน และกำลังพลกองทัพอากาศ  รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในสังคมอย่างเป็นปกติ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีดังนี้
- การบรรยายความรู้และบทบาทของเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
  การแสดงของนักเรียนทหารในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๒ ชุด


   โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ และเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ รอบที่ตั้งเขตดอนเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย, โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), โรงเรียนธัญบุรี    รังสิต,โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, โรงเรียนดอนเมืองจารุจินดา, โรงเรียนสายปัญญา รังสิต และโรงเรียนสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร


http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/default.aspx
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศจัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙” สนับสนุนอากาศยาน นำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้...