วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผบ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทั่วประเทศเพื่อการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๓ และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ  เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
 พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศ และจำลองการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญให้ผู้ร่วมงานได้รับชม นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกให้บริการทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย

   ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ระบุภาระหน้าที่ของกองทัพอากาศ ไว้ว่า “กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศในการป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”

   กองทัพอากาศ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว จึงได้เตรียมกำลังทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอ รวมถึงได้มีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย และฝึกฝนกำลังพลให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา โดยการฝึกใช้กำลังทางอากาศนั้น กองทัพอากาศได้จัดให้มีการฝึกในรูปแบบต่างๆ          ทั้งการฝึกตามแผนการฝึกของกองทัพอากาศ การฝึกร่วมกับต่างเหล่าทัพ และการฝึกผสมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ         โดยหนึ่งในยุทธวิธีการฝึกนักรบทางอากาศให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี

   การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปรียบเสมือนเป็นเวทีประกวดฝีมือของนักบิน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน และเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน โดยกองทัพอากาศกำหนดให้หน่วยที่ใช้กำลังทางอากาศทุกหน่วย รวมถึงหน่วยต่อสู้อากาศยาน จะต้องมีความพร้อมในการส่งกำลังพล อากาศยาน รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะฉะนั้น จะมีอากาศยานเกือบทุกแบบของกองทัพอากาศ จากทุกฝูงบินทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ภาคส่วนได้ฝึกฝน เพิ่มพูนประสบการณ์ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
   เนื่องด้วยกองทัพอากาศ มีภารกิจในการใช้กำลังทางอากาศ ทั้งด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จึงได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ๒ ประเภทการแข่งขัน ๑๓ ชนิดการแข่งขัน ดังนี้
   ประเภทการแข่งขันทั่วไป จำนวน ๘ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่
๑. การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน
๒. การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด
๓. การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
๔. การบินค้นหา และช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
๕. การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
๖. การบินรับ - ส่งข่าวสาร
๗. การปฏิบัติภารกิจรับ - ส่งบุคคลสำคัญ
๘. การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน
  ประเภทการแข่งขันภายใน จำนวน ๕ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่
๑. การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี
๒. การบินควบคุมไฟป่า
๓. การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน
๔. การประเมินค่าชุดควบคุมการรบ
๕. การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

   โดยการแข่งขันทุกประเภทจะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุ่งเน้นให้นักบินใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสมรรถนะและขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อทำลายเป้าหมายพร้อมกับหลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จ
 การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีจะสามารถนำผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์ถึงพัฒนาการของกำลังทางอากาศได้ รวมถึงจะได้รับทราบถึงจุดด้อย จุดแข็ง เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังจะทำให้กำลังพลได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ นำมาซึ่งความมั่นใจ การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่เป็นในเรื่องของการรบและที่ไม่ใช่การรบ

 และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ กองทัพอากาศจึงได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศครั้งนี้ กองทัพอากาศได้นำอากาศยาน ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ทำการแสดงศักยภาพและจำลองการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญให้ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรความมั่นคง สถาบันการศึกษาทางทหาร สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนที่สนใจได้รับชม นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ เพื่อเยี่ยมเยียนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย
         พร รวิธนิษฐา /นสพ.ข่าวกรม รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...