วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก


วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชน
 นายประสงค์  คงเคารพธรรม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากส่วนราชการในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดที่นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้แบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และความเดือดร้อนของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้
1) ประเด็นด้านการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
2) ประเด็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมรองรับการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด และการพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC ให้พัฒนาสอดคล้องควบคู่กัน
3) ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง ถือเป็นวาระแห่งชาติของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประสบปัญหามาตลอดทุกปี แม้ว่าทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรม จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการและหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
 4) เปิดการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าในชุมชนตลาดบ่อบัว เพื่อให้การค้าขายในตลาดบ่อบัวเป็นไปอย่างเป็นธรรม
สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำมารวบรวมและแยกแยะประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตามและแก้ไขปัญหา ภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...