โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2020

กองทัพอากาศ จัดอากาศยานแบบ C-130 , BT-67 และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ร่วมปฏิบัติภารกิจบินควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กองทัพอากาศ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจการบินควบคุมไฟป่า บริเวณพื้นที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง ตามที่ได้รับการประสานจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่ขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพื่อทำการบินควบคุมไฟป่า เนื่องจากค่าคุณภาพอากาศ PM 2.5 เกินมาตรฐานและกระทบต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ประกอบกับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอนุรักษ์ และมีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือการควบคุม กองทัพอากาศจึงได้พิจารณาปรับแผน ให้หน่วยบินที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมภารกิจการฝึกควบคุมไฟป่าประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟป่าจริง ในพื้นที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง โดยได้จัดส่งอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทำการบินลาดตระเวนหาจุดความร้อน พร้อมจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) จำนวน 1 เครื่อง บินทิ้ง PCADS (อุปกรณ์บรรจุของเหลวสำหรับควบคุมไฟป่า) 8 ลูก ปริมาณ 8000 ลิตร, เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก (BT-67) จำนวน 2 เครื่อง ทำการบินทิ้งสารยับยั้งไฟป่า ปริมาณ 6,000 ลิตร โดยปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน 2 เครื่

โรงเรียนปากเกร็ดจัด กิจกรรม มหกรรมวิชาการ “ปากเกร็ดนิทรรศ ปี 2563 “ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งาน สู่มาตรฐานสากล”

รูปภาพ
วันศุกร์ที่  24 มกราคม 2563 โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี  สังกัด  สพม.1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school ) นำโดย ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน   พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง ร่วมกันจัด กิจกรรม มหกรรมวิชาการ “ปากเกร็ดนิทรรศ ปี 2563 “ ภายใต้แนวคิด  “พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งาน สู่มาตรฐานสากล”  จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงผลงานโครงงานของนักเรียน และผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งผลงานของโรงเรียนในภาพรวม ที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นการจัด OPEN HOUSE  เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  รวมทั้งผู้ปกครองมาเยี่ยมชม เป็นการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดประกวดโครงงาน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การนำเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การนำเสนอกิจกรรม ACTIVE  LEARNING  การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ และความสามารถของนักเรียนด้านต่าง ๆ  เป็นต้น    และได้รับเกียรติจาก ดร.กว้าง

อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ห่วงใยและเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่า

รูปภาพ
ผศ.ดร.สุพจน์    ทรายแก้ว    อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สั่งเพิ่ม มาตรการการเฝ้าระวัง  โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร-น่า  สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งมีความห่วงใย คณาจารย์  บุคลากรนักศึก- ษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิท- ยาลัยเป็นอย่างมาก   โดยมีการเฝ้าระวังและ ออกมาตรการ ในการดูแลและป้องกัน  โดยการรณรงค์ให้ ภายในมหาวิทยาลัย  ทำป้ายประกาศให้มีการป้องกันตัวเอง เช่น  หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่  และใช้แอลกอฮอ- ล์ล้างมือเสมอ ใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูก  หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอา- การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  หรืออาการคล้ายไข้หวัด กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้ไปให้ความรู้ ความเข้าใจกับเรื่องดังกล่าว ไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป สำหรับนักศึกษาจีนที่ได้เข้ามาศึกษากับทางมหาวิทยาลัย มหาวิทาลัยได้มีมาตรการ ในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เช่น นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีน ในช่วงตรุษจีนและยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมหา- ว

กองทัพอากาศ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ในการตรวจคัดกรองและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง นักท่องเที่ยวที่เดินทาง และใช้บริการผ่านเข้า - ออก บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

รูปภาพ
 ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019 nCov) ล่าสุดยังคงอยู่ในการควบคุมอย่างเข้มงวดจากทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า ตัวเลขของผู้ติดเชื้อพุ่งสูงกว่า ๕,๔๙๖ ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๓๑ ราย โดยมีการแพร่ระบาดกระจายตัวออกนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (2019 nCov) ในประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแจ้งเตือนระดับ ๓ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาด รวมถึงมีการตรวจพบผู้ป่วยในประเทศไทยจำนวนหนึ่ง รัฐบาล   โดยนายกรัฐมนตรี       และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพสนับสนุนชุดแพทย์ทหาร พร้อมเครื่องมือที่จำเป็น     สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในเขตสนามบินนานาชาติ และสนามบินภายในประเทศ โดยให้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด   โดยในวันนี้ (วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดชุดแพทย์

ทอ.จัดแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปีการทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

รูปภาพ
วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ      พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าว “กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่ - หม่อมราชวงศ์ นริศรา (อ่านว่า นะ-ริด-สา) จักรพงษ์    ราชสกุลใน  จอมพล  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนา-รถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 🔹พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกร- รมการอำนวยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ 🔹 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญ- ชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ 🔹 พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๓ (RTAF SYMPOSIUM 2020) ในโอกาสนี้ Mr. Stepan N. Golovin กงสุลประจำสถานเอกอัคร