โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020

อาชีวศึกษาเกษตร จัดทัพสู่ Digital Farming

รูปภาพ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    "จัดทัพสู่ Digital Farming" พร้อมมอบนโยบาย โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง        เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด บรรยายพิเศษ   เรื่อง     รูปแบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการสร้างเกษตรกรยุคใหม่           Young Smart Farmer     ของสถานศึกษาสังกัด      สอศ. ดร.ศุภชัย   ศรีหล้า       ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี      ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ          ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง         "ปฏิรูปอาชีวะเกษตรสู่    Digital Farming" นายกันตพงษ์ แก้วกมล           ประธานกลุ่ม Young Smart Farmer Thailand บรรยายเรื่อง  เกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจไอที ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวีพูล (The Bloom by TV Pool เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ

"การประชุม​จัดทัพสู่​ Digital​ Farming"

รูปภาพ
วันที่​ 28 กุมภาพันธ์​ 2563​ โดย​ ดร.คุณหญิงกัลยา​   โสภณพนิช​       รัฐมนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและการประมง    เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโล- ยีเกษตรให้กับเยาวชน   เกษตรกรและชุมชน ยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอน     ไปสู่ Digital Farming    โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเกษตรให้มากขึ้น  การบริหารจัดการน้ำ ดิน ปุ๋ย   และป่าไม้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาพฤติกรรม   ของสัตว์ การสร้างการเรียนรู้แบบใหม่      เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์   วางแผนในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและการประมง   จึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายจากสถานประกอบการ สมาคมศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป นาย. ชาติชาย เกตุพรหม        ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมสัม- นาเชิงปฏิบัติการ           “จัดทัพสู่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบุญคอร์ป พร้อมเปิดหลักสูตร “เวทมนตร์แห่งกลิ่น” พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

รูปภาพ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ   บริษัท บุญคอร์ปอเร- ชั่น จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง   คณบดีโรงเรียนการเรือน  มหา-วิทยาลัยสวนดุสิต       และ  คุณปิยะ  บุญนำ-กิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท           บุญ- คอร์ปอเรชั่น    จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์   รองผู้จัดการ    ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณชุติมา บุญนำ-กิจสวัสดิ์ กรรมการบริหารบริษัท บุญคอร์ปอ- เรชั่น จำกัด ร่วมเป็นพยาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง   คณบดีโรงเรียนการเรือน       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้     มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ         และนักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด           โดยจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมหรื

ผช.ผบ.ทอ.พร้อมด้วย ผวจ.ปราจีนบุรี ขึ้น ฮ.EC-725 บินประเมินสถานการณ์ไฟไหม้ป่าเขาใหญ่

รูปภาพ
วันนี้     (๒๕ ก.พ.๖๓)     เวลา ๑๖.๐๐ น.      พลอากาศเอก สิทธิชัย  แก้วบัวดี       ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ     พร้อมด้วย     นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล       ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์    ค้นหาและช่วยชีวิต แบบ  EC-725       ของกองทัพอากาศ ไปสำรวจและประเมินสถานการณ์ไฟป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่        เขตจังหวัดปราจีนบุรี            เพื่อวางแผนควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่ลุกลามอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในเวลาประมาณ     ๑๗.๐๐ น. กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่     ๘ (C-130)   จากฝูงบิน  ๖๐๑  กองบิน  ๖ ดอนเมือง บรรทุกสารดับไฟป่าแบบ    Fire Wall II gel (ไฟร์ วอลล์ ทู เจล)       จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร ทำการบินโปรยสารในบริเวณที่ไฟไหม้ป่าเพื่อ ยับยั้งและควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง นอกจากนี้ยังได้นำอากาศยานไร้คนขับ (UAV)   บินถ่ายภาพจุดความร้อน (Hotspot) ทั้งบริเวณจังหวัดนครนายก          และจังหวัดปราจีนบุรี และส่งภาพแบบใกล้เคียงเวลาจริง (Real Time) ไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และเตรียมพร้อมเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จากฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหว

กองทัพอากาศควบคุมห้วงอากาศบูรณาการดับไฟป่า

รูปภาพ
    จากการประสานและบูรณาการการปฏิบัติของกองทัพอากาศกับเจ้าหน้าที่อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่   ป่าไม้       ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก และกองทัพบก ในการดับไฟป่า ที่ลุกลามในเขตพื้นที่ เขามะ- ค่าทอง และเขาตะแบก จังหวัดนครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๓ ผลการปฏิบัติสามารถดับไฟไหม้บนเทือกเข้าหลังโรงเรียนเตรียม ทหารได้แล้ว แต่เนื่องจากมีกระแสลมแรง ไฟได้ลุกลาม        ไหม้ไปบนเทือกเขาถัดไปเป็นบริเวณกว้าง โดยมีพื้นที่      ตำบลศรีกระอาง และ ตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา ที่ได้รับผลกระทบ เช้าวันนี้ (๒๓ ก.พ.๖๓) พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ       ได้สั่งการให้นำอากาศยานไร้คนขับบินถ่ายภาพจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่    และส่งภาพแบบใกล้เคียงเวลาจริง (Real Time)     ไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์     ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก     เป็นผู้บัญชาการศูนย์ดังกล่าว   รวมทั้งจัดเครื่องบิน บ.ล.๘    (ซี-130) จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องบิน        บ.ล.๒ ก  จำนวน ๑ เครื่อง     บรรทุกสารดับไฟป่าแบบ Fire Wall II gel (ไฟร์ วอลล์ ทู เจล) ไปดับไฟป่าบริเวณเขามะค่าทอง     และเขาต

กองทัพอากาศส่งอากาศยานร่วมดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายก

รูปภาพ
จากสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก    โดยไฟป่าได้ลุกลามยังพื้นที่เขามะค่าทอง และเขาตะแบก   ควันไฟจากไฟป่าได้เริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่โรงเรียนนายร้อย  จปร. โรงเรียนเตรียมทหาร     และบริเวณใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว วันที่๒๒ ก.พ.๖๓ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์-วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ    ได้สั่งการให้นำอากาศยานไร้คนขับ ทำการบินถ่ายภาพหาจุดความร้อน     บริเวณเขามะค่าทองและเขาตะแบก เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องนำไปใช้ทำแนวป้องกันไฟป่า   หรือดับไฟป่า และได้สั่งให้จัดเครื่องบินแบบ บ.ล.๘ (C-130)     จากกองบิน ๖ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องบินแบบ    บ.ล.๒ ก (BT-67)        จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลกจำนวน ๑เครื่อง   บรรทุกสารดับไฟป่าแบบ      Fire Wall II gel   รวม ๑๑,๐๐๐ ลิตร ไปดับไฟป่า   บริเวณ เขามะค่าทองและเขาตะแบก.      ตามภาพจุดความร้อนที่ตรวจพบ   พร้อมทั้งจัดชุดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี             (CCT : Combat Control Team) เพื่อประสานและบูรณาการการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   ป่าไม้        ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ