วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้ว่าปทุมฯทำปชช.ขรก“รอเก้อ”? แจ้งแค่1 นาที "อ้างติดภารกิจด่วน"


 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา10:30น.    ที่ห้องประชุมอำเภอ คลอง หลวงจังหวัดปทุมธานี     การ ประชุมแก้ไข     ปัญหาความขัดแย้ง เทศบาล เมืองคลองหลวง  จากกรณี
ที่มีความ ขัดแย้งเกิดขึ้น   ที่เทศบาลเมืองคลองหลวงกับเจ้า หน้าที่เทศบาลและประธานสภา       และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองคลอง หลวง ในเรื่องที่ ข้าราชการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบและขัด คำสั่ง กทจ. รวมไปถึงการนำทรัพย์สินของราช- การไปใช้ส่วนตัวจนเป็นเหตุ ให้มี การโยกย้ายรองปลัดเทศาล เมือง คลองหลวง และ นิติกรชำนาญการ ไปนอกพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา เป็น เวลา 3 เดือนตามกำหนด  แต่ย้าย ไปยังไม่ครบกำหนด ก็มีคำสั่งจาก  นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ให้ท่านรองปลัด และนิติกรชำนาญการกลับมาปฏิบัติหน้าที่เดิม โดยอ้างว่า กรณีที่ประ- ธานสภาเข้าไปร้องเรียนที่จังหวัดนั้นเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว จึงให้ รอง ปลัดและนิติกร กลับมาปฏิบัติ หน้าที่ดังเดิมโดยที่ยังไม่มีการตั้ง- สอบวินัยร้ายแรง กรณีที่มี การขัด คำสั่ง กทจ. ที่ไม่รับ ปลัดจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี    กลับเข้ามาทำงาน และ เรื่องความผิดอื่นๆตามมติกทจ ปทุม ธานีครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ทั้ง ยังมีการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กทม.ตามมติ กทจ.ปทุมธานีครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ถูกตั้ง คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง จน ล่าสุดมีคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานีตามคำสั่งที่ 953/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และ คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 247/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 ขอ ให้เร่งรัดดำเนินการสอบวินัยร้าย- แรงตามมติกทจ.จังหวัดปทุมธานี
ดังนั้น นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่า- ราชการจังหวัดปทุมธานี    จึงได้ทำหนังสือเรียนเชิญข้าราชการสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลของเทศบาล เมืองคลองหลวงมาประชุมเพื่อหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง    โดยมีเหตุผลของการประชุม ว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน เทศบาลเมือง คลองหลวงอำเภอคลองหลวงจัง- หวัดปทุมธานีไม่มีนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลเกษียณอายุราช การตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดย มีรองปลัดรักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเป็น เหตุให้มีการบริหารงานของเทศบาลขาดผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและ แก้ไขปัญหาทั้งปัญหาความเดือด- ร้อนของประชาชนปัญหาความขัด แย้งระหว่างสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเป็นต้นเพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้นัดหมาย ประชุมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกคนของ เทศบาลเมืองคลองหลวงเพื่อนแนะแนวทางการบริหารงานเทศบาลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระ- เบียบของกฎหมาย
  ดังนั้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:30 น ณห้องประชุม อำเภอ คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ให้นายอำเภอ คลองหลวงและ ท้องถิ่น อำเภอคลองหลวงเข้าร่วมประชุม ด้วย ตามวันและเวลาดังกล่าว จาก กำหนดการที่มีหนังสือแจ้งมาถึงใน อำเภอคลองหลวง วันที่ 5 กุมภา- พันธ์ 2563 ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ มี  หมายให้มีการประชุมตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมาแล้ว แต่มี การเลื่อนการประชุมกระทันหันมา เป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แทน
แต่เนื่องจาก ประธานสภาเทศบาล เมืองคลองหลวง ต้องไปขึ้นศาล ธัญบุรีจากกรณีที่นิติกรชำนาญการฟ้องแกเกลี้ยว ว่าหมิ่นประมาท และ เปิดเผยข้อมูลของตน จาก กรณีที่ สมาชิกสภาและประธานสภาตั้งอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังได้รับการร้องเรียนมาว่า นิติกร ชำนาญการเทศบาลเมืองคลอง หลวงท่านหนึ่งได้ใช้รถข้าราชการไปก่อเหตุ ขนทรัพย์ ซึ่งศาลก็ได้ลงโทษ แล้วว่ามีความผิดจริงในคดีนั้น ซึ่ง มีประชาชนได้นำเรื่องดังกล่าวมา ร้องเรียนที่ประธานสภาเพื่อให้ตรวจ สอบการนำรถหลวงไปก่อเหตุดัง กล่าว จากการตรวจสอบและตั้ง อนุกรรมการตรวจสอบนั้นเป็นเหตุ ให้นิติกรชำนาญการคนดังกล่าวได้ ฟ้องแก้เกี้ยวในข้อหาหมิ่นประมาท และการนำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยซึ่งเบื้องต้นศาลชั้นต้นได้ยกคำร้อง แต่นิติกรชำนาญการอุทธรณ์คำ สั่ง ศาลซึ่งวันที่12กุมภาพันธ์2563 ศาล ได้นัดประธานสภาและสมาชิก สภา ไปฟังคำตัดสินของศาลอุทธรณ์    ศาล อุทธรณ์ ได้ยืนยัน ตามศาลชั้น ต้นยกคำร้อง ซึ่งเวลานั้น ประธาน สภาและสมาชิกสภายังคง อยู่ใน ศาลแต่หากว่ามีการประชุม เพื่อหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งของสมาชิกเทศบาล เมืองคลองหลวงกับพนักงานเทศ- บาลเมืองคลองหลวง
   หลังจากศาลอุทธรณ์ ได้ยืนยัน ตามศาลชั้นต้นยกคำร้อง ทาง คณะ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาที่ เทศบาล เมืองคลองหลวง เพื่อสอบถาม ความคืบหน้าในปัญหาความขัดแย้ง ของประธานสภา และ สมาชิกสภา เทศบาลเมืองคลองหลวง กับ นาย พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เพราะได้ทราบข่าวว่าจะ มาเป็นประธานประชุมพร้อม กับได้ มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาให้กำลังใจ
แต่พอถึงเวลา 10:30 น ใน ห้อง ประชุมอำเภอเมืองคลองหลวงจัง- หวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ได้ประกาศ ที่ ประชุมว่า พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯพร้อมคณะติดภารกิจ เร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วมประ- ชุม ในวันดังกล่าว จึงขอยกเลิกการ ประชุม และให้ข้าราชการกลับไป ปฏิบัติหน้าที่ดังเดิม ทำให้ประชาชน ที่เตรียมดอกไม้มาคอยต้อนรับคณะ ของผู้ว่าฯต้องผิดหวังและประชาชน ส่วนหนึ่งก็แสดงความไม่พอใจที่ยก- เลิกภารกิจ โดย กะทันหัน ของ นาย พินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี และคณะ จึงเป็นเรื่องที่    น่าติดตามของการทำงานในการ บริหารเวลาของผู้ว่าฯ เรื่องเล็กๆ ยัง บริหารแก้ไขไม่ได้เรื่องใหญ่จะไป ไหวหรือ?เรื่องนี้ยังหวังคำตอบที่รอ..

              พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...