วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สส. ติวเข้มชุมชน ใช้โมเดลจิตอาสาคัดแยกขยะ สร้างต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง ลด คัดแยกขยะที่ต้นทางวันที่ (12 ก.พ. 2563) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง (Zero Waste Change Agent) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อขยายผลการจัดการขยะที่ต้นทางให้เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใช้โมเดลจิตอาสาคัดแยกขยะเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มควบคู่กับการประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ
นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ขยายผลการดำเนินงานด้านจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรและขยายเครือข่ายจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทาง ให้ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ตั้งแต่ระดับจังหวัด ชุมชน และครัวเรือน รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ผ่านเครือข่ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนปลอดขยะ และเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ 

โดยใช้โมเดลจิตอาสาคัดแยกขยะ หรือ “สนามหลวงโมเดล : ทำดีเพื่อพ่อจิตอาสาคัดแยกขยะ” เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดขยายผลจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นต้นแบบที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร จนกลายเป็นรูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยในการจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีจิตอาสา ซึ่งปัจจุบันถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยในการจัดงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานอุ่นไอรัก งานเตียวดอย งานกาชาด เป็นต้น
นางภาวินี กล่าวต่อว่า แต่ละปี คนไทยทิ้งขยะรวมกันกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบว่ามีขยะพลาสติกเพียง 5 แสนตันจาก 2 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และมีขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องอีกกว่าร้อยละ 27 รวมทั้งยังมีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้ขยะจากบกปะปนลงสู่ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ขณะเดียวกันขยะของเสียอันตรายจากชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปัจจุบันได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีเพียงร้อยละ 13 
นอกจากนี้ ข้อมูลจากสถาบันพลาสติก ยังพบว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบ/ปี กระจายสู่ผู้ใช้ 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ตลาดสดเทศบาล และเอกชน/แผงลอย/อื่นๆ จำนวนร้อยละ 40 หรือประมาณ 18,000 ล้านใบ 2) ร้านขายของชำ ประมาณ 400,000 แห่ง จำนวนร้อยละ 30 หรือ ประมาณ 13,500 ล้านใบ และ 3) ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ จำนวน 16,330 แห่ง จำนวนร้อยละ 30 หรือประมาณ 13,500 ล้านใบ ซึ่งตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจากการขับเคลื่อนโครงการ Everyday Say No to Plastic Bags ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ กว่า 90 บริษัท ภายใต้การนำของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึง 3,750 ล้านใบ
ดังนั้น การสร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจึงมีความสำคัญ และแกนนำชุมชนก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ที่จะช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ย่อมช่วยขยายผลการสร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี
ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง (Zero Waste Change Agent) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 230 คน โดยจะได้รับความรู้ทั้งจากการฝึกปฏิบัติและพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ เทคนิคการสื่อสารและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การเสวนา Model ความสำเร็จการจัดการขยะด้วยจิตอาสาและอาสาสมัครจากสนามหลวงโมเดล และงานอุ่นไอรัก การถึงแก่นธรรมะผ่านขยะพลาสติก แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านโป่งศรีนครระดับประเทศ การบรรยายพิเศษ จิตอาสาพระราชทาน และภารกิจจิตอาสา การสร้างวินัยและจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นวิทยากรจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งปลอกแขนและเข็มกลัดจิตอาสาจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...