วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทอ. จัดอากาศยานบินถ่ายภาพทางอากาศ สนับสนุนโครงการพัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
วันนี้ (วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) พลอากาศโท ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ        เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ พันเอก วทัญญู  หลวงเทพ จเรกองทัพภาคที่ ๒/หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒ และ นาวาอากาศเอก สุรชาติ  ภาณุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดอากาศยานของกองทัพอากาศ ขึ้นทำการบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๒/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒ (ทภ.๒/กอ.รมน.ภาค ๒) และจังหวัดนครราชสีมา     .กในโครงการ “พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง” จังหวัดนครราชสีมา ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 

โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ ๒๐ (บ.ตฝ.๒๐) หรือ DA – 42 MPP จากฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นทำการบินถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย คือบริเวณลำตะคอง ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูลำตะคองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ลุ่มน้ำลำตะคองเป็นสาขาสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำมูล มีระยะทางยาวประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่ลำน้ำบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีภูมิประเทศเป็นป่าเขายากต่อการสำรวจด้วยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเนื่องจากอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้ทั้งหมด ประกอบกับลำตะคองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น ดินบริเวณริมตลิ่งพังทลายทำให้สภาพลำน้ำตื้นเขิน หรือการรุกล้ำจากประชาชนในพื้นที่ ที่อาจจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางลำน้ำ ส่งผลต่อการไหลของน้ำ และทำให้เกิดอุทกภัยในห้วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตกหนัก 

สำหรับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศทั้งหมด จะถูกส่งให้กับ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ จัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำ และแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำล้นตลิ่ง ส่งให้กองทัพภาคที่ ๒ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ ตลอดจนยุทโธปกรณ์ซึ่งกองทัพอากาศใช้ในภารกิจด้านการบินและความมั่นคงของชาติ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

พร รวิธนิษฐา. รายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...