มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบุญคอร์ป พร้อมเปิดหลักสูตร “เวทมนตร์แห่งกลิ่น” พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ   บริษัท บุญคอร์ปอเร-
ชั่น จำกัด
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง   คณบดีโรงเรียนการเรือน  มหา-วิทยาลัยสวนดุสิต       และ  คุณปิยะ  บุญนำ-กิจสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท           บุญ- คอร์ปอเรชั่น    จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์   รองผู้จัดการ    ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณชุติมา บุญนำ-กิจสวัสดิ์ กรรมการบริหารบริษัท บุญคอร์ปอ-
เรชั่น จำกัด ร่วมเป็นพยาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง   คณบดีโรงเรียนการเรือน       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้     มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ         และนักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด           โดยจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยบริษัทฯจะจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ    เป็นผู้ให้ความรู้และวิทยากร    รวมถึงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
“บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่สร้างนวัตกรรม       และผลิตกลิ่นอาหาร และเครื่องหอม      ในประเทศไทย          ภายใต้ Brand “BOON FLAVOUR” โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและสร้างสรรค์สารให้กลิ่นรส (Flavour) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงทำความร่วมมือกับบริษัทเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลิ่น ที่จะสามารถสร้างสรรค์เมนูต่างๆ       และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษารวม
ไปถึงนำมาใช้ในหน่วยงานภายในเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยา-
ลัยต่อไป”
ด้าน คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด        ผู้สร้างสรรค์ศิลปะด้านวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย        ผ่านการใช้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยมาเป็นวัตถุดิบควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เผยว่า  การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนทุกคน           ไม่เพียงแต่รับรู้เรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นแต่จะรู้เรื่องทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกลิ่นรสอีกด้วย        ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นโรงเรียนการเรือนที่มีบุคลากรมีความสามารถการฝึกปฏิบัติ  ในด้านคหกรรมการประกอบอาหารทั้งคาว-หวาน   แต่ยังไม่มีความรู้เพียงพอในด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของกลิ่นรสเราจึงเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งไม่มีอยู่ในตำราเรียนดังกล่าว
“รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความชำนาญและเป็นโรงเรียนการเรือน ซึ่งเป็นผู้ใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารโดยตรง  และเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วย       เพราะการเรียนเรื่องกลิ่นรสเป็นเรื่องใหม่สำหรับวิทยาศาสตร์ ถ้าเราสร้างความเข้าใจแก่เด็กหรือผู้เรียนได้อุตสาหกรรมด้านกลิ่นรสจะเติบโตมากขึ้น”
คุณปิยะ กล่าวต่อไปว่า  ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมีการเปิดคลาสเรียนใหม่ ชื่อ “เวทมนตร์แห่งกลิ่น”  ซึ่งคลาสแรกนี้     ปิยะจะเป็นคนสอนด้วยตนเอง  เพราะอยากให้ผู้เรียนทุกคนได้  ความรู้   และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กลิ่นรสคืออะไรมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร       เมื่อทุกคนทราบทฤษฎีเรื่องกลิ่นรสแล้วจากนั้นคุณปิยะจะส่งทีมงานเข้าไปให้ความรู้ขั้นสูงต่อไป      ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ปิยะมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยอยากทำคลาสแรกของการเรียนด้วยตนเอง  ก่อนจะทำ Master Class กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป เพราะอยากให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจให้มากที่สุด  เพื่อนำมาปรับใช้ก่อนจะมีการร่างหลักสูตรร่วมกัน
“เราได้เตรียมการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายถ้านำมาใช้กับเชฟที่ถนัดการปฏิบัติ  แต่ในเมื่อเป็นเรื่องของวิชาการเราต้องพยายามปรับความเป็นวิชา-
การให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตัวเชฟ เพื่อสอดคล้องกับทักษะที่เขามีอยู่  โดยตัวคลาสจะเรียน 3 ชั่วโมงเต็มจึงเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะสอนยังไงไม่ให้เขาเบื่อ  จึงเริ่มสอนด้วยพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เรื่องกลิ่นรส”
สำหรับสถานศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ให้กับบุคลากร และผู้ที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์กลิ่นรส หรือต้องการร่วมงานกับ  บริษัท   บุญ -คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยกัน สามารถติดต่อได้ที่เว็ปไซต์ www.booncorp.co.th  ,โทรศัพท์ 02-019-5696-7

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม