"การประชุม​จัดทัพสู่​ Digital​ Farming"


วันที่​ 28 กุมภาพันธ์​ 2563​ โดย​ ดร.คุณหญิงกัลยา​   โสภณพนิช​       รัฐมนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและการประมง    เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโล-
ยีเกษตรให้กับเยาวชน   เกษตรกรและชุมชน ยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอน     ไปสู่ Digital Farming    โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเกษตรให้มากขึ้น  การบริหารจัดการน้ำ ดิน ปุ๋ย   และป่าไม้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาพฤติกรรม   ของสัตว์ การสร้างการเรียนรู้แบบใหม่      เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์   วางแผนในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและการประมง   จึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายจากสถานประกอบการ สมาคมศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

นาย. ชาติชาย เกตุพรหม       ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมสัม-
นาเชิงปฏิบัติการ           “จัดทัพสู่ Digital
Farming” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปสู่เป้าหมายร่วมกันกับStakeholders   และเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่         Digital Farming ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ        สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรใต้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูหัวหน้างานฟาร์ม ประธานกรรมการวิทยาลัย      ตัวแทนศิษย์เก่า    ตัวแทนสถานประกอบการ     และ Smart Farming รวมทั้งสิ้น 400 คน
กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย      การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการปฏิรูปอาชีวเกษตรสู่ Digital Farming       และเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจไอที การแบ่งกลุ่มย่อย     และการนำเสนองานกลุ่มเพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย  ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย   และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบ-
ายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ​ ปีงบ
ประมาณ​ พ.ศ.2563  ในระดับอาชีวศึกษา​โดย
คุณหญิง​ กัลยา​ โสพณพนิช​       รัฐมนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​     กำกับดูแลขับเคลื่อนอาชีวศึกษา​เกษตรกรรม​และประมง​ มุ่งจัดการศึกษา​เพื่อการมีงานทำ        และสร้างนวัตกรรม​ตามความต้องการ​ของชุมชนหรือประเทศรวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ

จากนโยบายดังกล่าว​           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ ตระหนักถึงความสำคัญขับเคลื่อน​อาชีวศึกษา​เกษตร​      การจัดการศึกษา​ระบบทวิภาคี​ ในระดับชั้น​ ปวช, ปวส.​ และระดับปริญญาตรี​ สายเทคโนโลยี​หรือสายปฏิบัติ​การ​ จึงได้สร้างความร่วมมือและสร้างเป้าหมายร่วมกันกับเครือข่ายเหื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน​ โดยมุ่งการจัดการศึกษา​เพื่อการมีงานทำ​ และสร้างนวัตกรรม​       รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเพื่อ​เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การจัดการฟาร์มที่ทันสมัย​    (Smart Farming)        เพื่อให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี​ และวิทยาลัยประมง​   ทั้ง​ 47 แห่ง​     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ซึ่งอยู่ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ​       ได้ทราบนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง​    และแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา​ได้อย่างเป็นธรรม​     จึงเห็นสมควรให้มีการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ​ชื่องาน​           " จัดทัพสู่​ Digital Farming" ณ​ โรงแรมเดอะ​ บลูม​ บาย​ ทีวีพูล​ เขาใหญ่​ จ.นครราชสีมา       โดยงานนี้    มีวัตถุประสงค์​
1.เพื่อรับมอบนโยบายด้านอาชีวศึกษา​เกษตร
กรรม​และประมง
2.เพื่อเตรียมความพร้อมให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี​ และวิทยาลัยประมง​      ก้าวสู่​ Digital​ Farming
3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา​   ได้เสนอความคิดเห็น.     และแนวทางในการขับ-เคลื่อนวิทยาลัยเกษตรและประมง​          ตามนโยบายรัฐ​บาล​       กระทรวงศึกษาธิการ​และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม