รมว.ทส.รุกสร้างพื้นที่สีเขียวเมืองนนท์ ลดฝุ่น PM 2.5    เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2563
นาย วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยา-
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง 101,010 ต้น นนทบุรี
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วย นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้-ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มนาย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรม-ชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระ-ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนนทบุรี โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้ครบ 101,010 ต้น ภายในปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทั่วจังหวัดนนทบุรี แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง โดยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“ การแก้ไข ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”   ตามที่กระทรวงทรัพ-
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง        ในภาพรวมของประเทศ
และพื้นที่วิกฤติ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนด้วย 3 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหา 
ในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน) ใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ
แก้ปัญหาให้ทันท่วงที  มาตรการที่ 2 ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ทั้งจากยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง การก่อสร้างและผังเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือน  และ มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ การพัฒนาระบบคาดการณ์ สถานการณ์ฝุ่น เพิ่มประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการตรวจวัด พัฒนาระบบฐานข้อมูลและผลกระทบต่อสุขภาพตลอดจนเพิ่ม
เครือข่ายติดตามตรวจสอบให้ครอบคลุม 77 จังหวัด ภายในปี 2567 เป็นต้น การแก้ไขปัญหาระยะยาว ยังคงเป็นภารกิจขอกระทร-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย เพื่อใช้เป็นปอดของเมือง ให้ต้นไม้ดักจับฝุ่นและเป็นตัวกรองคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศถือ
เป็นกลยุทธ์สำคัญที่กระทรวงฯ เร่งดำเนินการ
โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 55 % ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นได้ พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีก็ช่วยได้ เช่นเดียว
กัน โดยจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ในช่วงที่ประเทศไทยมีสภาพความกด-อากาศสูงหรือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหา-นคร ซึ่งตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประมาณ 8 วัน ดังนั้น ความร่วมมือจากประชาชนทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกันป้องกันและลดปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เสียตั้งแต่ก่อนถึงช่วงวิกฤตที่เราต้องเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของพวกเราทุกคน จึงถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน ประชาชนทั้งประเทศ 70 กว่าล้านคน ต้องร่วมมือกันทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นเพื่อส่งคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานของเราต่อไป    จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) โดยออกมาตรการ
ตรวจควันดำจากยานพาหนะที่ทำให้เกิดมลพิ-
ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 ต้น ในพื้นที่จ.นทบุรี) ซึ่งเปิดตัวโครงการครั้งแรกในวันนี้ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษาโรงพยาบาลสาธารณะ ศาสน-สถานและอาคารบ้านเรือน เพื่อช่วยลดผลกระทบฝุ่น PM2.5 สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกันโยบาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และคืนสุขภาพที่ดีให้ประชาชน โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ได้ 101,010 ต้นภายในเดือนธันวาคม 2563 นี้โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์
กล้าไม้จากกรม-ป่าไม้ ซึ่งในวันนี้ ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น อาทิ ต้นหูกวาง ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจำนวน 1,000 ต้น พี่น้องชาวจังหวัดนนท-
บุรี สามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้ได้จากหน่วย
งานดังกล่าว ตลอดจนร่วมส่งภาพการปลูกต้นไม้ และติดตามภาพกิจกรรมการปลูกต้น
ไม้ทั่วจังหวัดนนทบุรี ได้อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  พร รวิธนิษฐา/รายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าวกองประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔๙ พระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร: ๐-๒๒๙๘-๕๖๓๐-๑ http://www.deqp.go.th
15กุมภาพันธ์ 2563


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม