กองทัพอากาศ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ Royal Thai Air Force Symposium 2020


 วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) กองทัพอากาศ   จัดการประชุมสัมมนา   ทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Royal Thai Air Force Symposium 2020 เพื่อสร้างความเข้าใจการกำหนดทิศทางการพัฒนา  กองทัพอากาศ     (RTAF Strategic Direction / Position)    ซึ่งตระหนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล    ซึ่งจะนำไปสู่ Thailand 4.0 ที่เป็นรูปธรรม
โดยกองทัพอากาศได้รับเกียรติ จากพลเอก ณัฐ    อินทรเจริญ    ปลัดกระทรวงกลาโหม
มาเป็นประธานในพิธีเปิด  และ  พลอากาศ
เอก มานัต  วงษ์วาทย์    ผู้บัญชาการทหารอากาศ   กล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ    ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมฟังบรรยายฯ ในครั้งนี้ด้วย

การประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ หรือ   Royal Thai Air Force Symposium 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ(RT-
AF Strategic Direction / Position)ซึ่งตระ
หนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประ
เทศ (S-Curve 11) ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้น
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ    ที่เป็นหลักประ
กันทางด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพด้านยุทโธป-
กรณ์ในการปกป้องอธิปไตย   และผลประโย-
ชน์ของประเทศซึ่งจะนำไปสู่   Thailand4.0 
ที่เป็นรูปธรรม  ยกระดับความตระหนัก(Awa-
reness)   ในการพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน(Sustainable Smart -Air Force)   และมีความโปร่งใส  อีกทั้งเป็น
การเสริมสร้างองค์ความรู้ทุกมิติ (All -Dom-
ains) ในการพัฒนากองทัพอากาศและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทาง ในการระดมสรรพกำลังของชาติเพื่อการพัฒ-
นากองทัพอากาศ

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
“การพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาฉลาด
และยั่งยืน (Moving  towards Sustain-
able Smart Air Force)”   โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งข้าราชการในกองทัพอากาศเหล่าทัพภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักกับการพัฒนากอง-
ทัพอากาศที่ตอบสนองต่อความท้าทาย ด้วยความโปร่งใสและความร่วมมือกับอุตสาหกร-
รมป้องกันประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำ-
คัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประ
เทศ   เพื่อเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ ๑๑ หรือ  New S-Curve 11 กองทัพอากาศจึงเชิญภาคเอกชน    ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีการชี้แจง    "สมุดปกขาว หรือ RTAF White Paper "ของกองทัพอากาศ ที่ระบุทิศทางการพัฒนาพร้อมแผนงานโครงการในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Moving towards Susta-
inable Smart Air Force”จากนั้นเป็นการ
เสวนาร่วมในหัวข้อ “ความท้าทายของความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย”หรือ
 “Challenging of International  Coope-
ration to Strengthening Thai Defence Industry” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
- ⏩พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง
          เสนาธิการทหารอากาศ      
 ⏩พลอากาศเอก ดร.ปรีชา  ประดับมุข   
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI)
⏩รศ.ดร.สุเจตน์  จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
⏩ ดร.วิมลกานต์  โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (OSMEP)
-⏩คุณดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำหรับช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ ตามสมุดปกขาว และการพัฒนาโดยเครื่องมือ Purchase and Development (P&D) ซึ่งประสบความสำเร็จจากโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินแบบ F-5TH และโครงการผลิตอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U-1 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงการดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ และทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศที่มุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศอันชาญฉลาดอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของกองทัพอากาศ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและต่างชาติ


ประโยชน์ของการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Royal Thai Air Force Symposium 2020 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียงเท่า
นั้น แต่ยังคงเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติโดยรวม จากการริเริ่มในการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม  ป้องกันประเทศของไทยให้เป็นรูปธรรม   โดยเฉพาะการแบ่งปันองค์ความรู้ และการพัฒนาเทคโน
โลยีป้องกันประเทศ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  ด้วยแนวความคิดและฝีมือของคนไทยอย่างยั่งยืน


พร รวิธนิษฐา รายงาน
ขอขอบคุณ ภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม