โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020

ผช.ผบ.ทอ.ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทย” ครั้งที่ ๑

รูปภาพ
พลอากาศเอก  สิทธิชัย  แก้วบัวดี  ผู้ช่วยผู้ บัญชาการทหารอากาศ    ร่วมแถลงข่าวโครง การ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุข ไทย” ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย    จากการติดเชื้อ   COVID- 19   ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๑.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๒ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ โดยมีพลอากาศโท เกรียง-ไกร  โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศร่วม รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการฯ เพื่อนำไปให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป      สำหรับโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทย”   เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษา ๕ หลักสูตรได้แก่หลักสูตรประ- กาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระ- บอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๒ สถาบันพระปกเกล้า,  หลัก สูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   (วปอ.) รุ่นที่ ๕๖, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์   ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.)   รุ่นที่ ๘, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๓๐ และหลักสูตร   Leadership  Succession Program (LSP) รุ่น

ทอ.ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์..เพราะเรารัก ดูแล และห่วงใยกัน เราไม่ทอดทิ้งกัน...

รูปภาพ
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋 ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ได้ทวีความรุนแรง  ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น   และส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักมากขึ้น   เกิดการเชิญชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันปรบมือให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา รวมถึงการแบกรับความเสี่ยงจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้น วันที่ (๒๙ มี.ค.๖๓)    พลอากาศเอก   มานัต   วงษ์วาทย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ   ที่โรงพยาบาลภูมิ- พลอดุลยเดช โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจ บริเวณชั้น ๑ อาคารคุ้มเกล้า  พื้นที่กักกัน   ตรวจสอบดูอาการของผู้ป่วย บริเวณชั้น ๑๑ อาคารคุ้มเกล้า จากนั้น  ได้เดินทางไปที่  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กองทัพอากาศได้เตรียม     การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข   กรณีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นและสถานพยาบาลมีไม่เพียงพอ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เยี่ยมชมสถานที่ รับทราบแนวทางการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย   และพื้นที่เสี่ยงจากเจ้าหน้าท

ทุกข์ชาวบ้าน คือทุกข์ของเรา..ทีมงานข่าว จะเข้าพื้นที่ถามไถ่ถึงปัญหาเพื่อได้บทสรุปที่แน่นอน ดังนั้นเมื่อเริ่มแล้วต้องทำให้จบ และรู้เรื่องถึงปัญหาจึงจะตอบ“ประชาชน ”คนเดือดร้อนได้ ฉบับนี้เจาะลึกไปที่...

รูปภาพ
ตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีปัญหาพื้น ที่ของรถไฟ ที่ให้นายทุนเช่าเปิดเป็นตลาดบ่อ บัวให้แก่ประชาชนและ นายทุนได้เอาพื้นที่นำ มาสร้างเป็นอาคารขาย ซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ ของการรถไฟ   ทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนและปล่อยให้ตลาดสกปรกแล้วทาง “นายทุน”ก็ไม่ได้ดูแล ตลาด ไม่มีการจัดการบริหารที่ดี เป็นไป ตามนโยบายของการรถไฟ จนชาวบ้าน และ แม่ค้า จึงต้องมาร้องเรียนกับสมาชิกวุฒิสภา จนได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้มีมติ คณะกรรมการ การคมนาคมเกี่ยวกับสัญญาเช่าระหว่างการรถไฟแห่งประ- เทศไทยผู้ให้เช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัด   บ่อบัว พัฒนา ในการทำสัญญาเช่า สร้างพื้นที่ ตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทราโดย มีสัญญาเช่าดังนี้ 1.  สัญญาเช่าฉบับลงวันที่  15 สิงหาคม พศ. 2539 มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยที่ห้างหุ้น- ส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา ต้องทำการปลูกสร้างตลาดให้แล้วเสร็จภายใน  5 ปี และจะได้ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปีแต่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อบัว พัฒนาไม่สามารถก่อสร้างตลาดให้แล้วเสร็จในกำหนด ทางการรถไฟ  แห่งประเทศ ไทยจึงฟ้อง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวพัฒนา  ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อการรถไฟ แห่งประ- เทศไทยเป

“กองทัพอากาศ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ปฏิบัติการล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖   มีนาคม    ๒๕๖๓   เวลา ๒๒.๐๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๑.๐๐ น. กำลังพลกองทัพอากาศ​ และกำลังพลโครงการจิตอาสาพระราชทาน  เราทำคว- ามดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมยานพาห- นะ และอุปกรณ์ ปฏิบัติการล้างและฉีดพ่นน้ำ ยาฆ่าเชื้อโรค พื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ภายในตลาดทุกโซน     ลานจอดรถ ทางเท้า ถนน ป้ายรถเมล์ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ การปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการในเวลากลางคืนเพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด   โดยแบ่งการปฏิบัติ ดังนี้ -    ชุดกวาดล้าง ทำความสะอาดถนน  โดย ทหารจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์กวาดถนน -   ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ -   ชุดประสานงาน โดย ศูนย์บรรเทาสาธาร- ณภัยกองทัพอากาศ ทั้งนี้   กองทัพอากาศ    ยังคงดำเนินการตามมาตรการบรรเทา  และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง    อีกทั้งยังดำรงความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ     เพื่อสนับ

คลายร้อนตลอดเมษายนนี้ ด้วยข้าวแช่สำรับเอกแห่งฤดูร้อนส่งตรงถึงบ้านคุณ จากห้องอาหารศาลาไทย โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

รูปภาพ
ต้อนรับซัมเมอร์นี้กับ “ข้าวแช่”เมนูคลายร้อนสุดคลาสสิคของคนไทย ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้สดชื่น อร่อยคลายร้อนเพียงปีละหนึ่งครั้ง ตลอดเดือนเมษายน 2563 นี้ จากห้องอาหารศาลาไทย โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  ลิ้มรสความหอม สดชื่น ที่เชฟบังอร มาลาเล็ก หัวหน้าครัวไทย พิถีพิถันนำข้าวหอมมะลิมาหุงสุกและบรรจงขัดข้าวให้ขึ้นเงา   จากนั้นนำมาแช่กับ***น้ำลอยดอกมะลิอบควันเทียน พร้อมเครื่องเคียงถึง  9 อย่าง กะปิชุบไข่ทอด, ปลาช่อนหวานแห้งผัด, หัวไชโป๊ผัดหวาน, หัวไชโป๊ผัดไข่,   หมูฝอย,   เนื้อฝอย,  หอมยัดไส้ปลาชุบแป้งทอด,  พริกหยวกสอดไส้   หมู กุ้ง และไข่เค็ม ปรุงอย่างพิถีพิถัน  ตามตำรับไทย สำหรับวิธีการทานข้าวแช่   กับเครื่องเคียงนั้นเริ่มจากทานลูกกะปิเป็นชิ้นแรกก่อน   เคี้ยวให้ได้ลิ้มรสชาติ ตักข้าวแช่ขึ้นทานตามพร้อมน้ำข้าวแช่สักเล็กน้อย   รสชาติความเข้มข้นของเครื่องเคียง     จะผสมผสานกับความเย็นของข้าวแช่  ทำให้รสชาตินุ่มนวล  กลมกล่อมมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เชฟบังอร ยังพิถีพิถัน   แกะสลักผักสดไว้สำหรับทานแกล้มอย่างปราณี-ตงดงาม สัมผัสความสดชื่นไปกับข้าวแช่ สำรับเอกแห่งฤดูร้อน   พร้อมบริการจั

สามัคคีคือพลัง ร่วมฟันฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

รูปภาพ
วันนี้ (26 มี.ค. 63) เวลาประมาณ 11:45 น. ณ อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ  สนิทวงศ์  รพ. ธรรม- ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  อำเภอ คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี   เขต  3  สังกัดพรรคภูมิใจไทย และ นางสาว  จารุวรรณ   ศรัณย์-เกตุ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พร้อมคณะ  ได้มาบริ-จาค เครื่องตรวจวัดไข้ จำนวน 5 เครื่อง ,Face   Shield  หน้ากาก  ใส่ป้องกันเชื้อโรคจำนวน 50 อัน  และเงินสดอีกจำนวน 30,000 บาท   ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม- พระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธา- นี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน   ในช่วงยาม วิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ ด้วย

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ สิ้นชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สิริพระชันษา 90 ปี

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เพจเฟซบุ๊ก เรารักท่านหญิงประภาพันธุ์ฯ   โพสต์แจ้งว่า   ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์  กรโกสียกาจ  ได้สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริพระชันษา 90 ปี 3 เดือน ก่อน 7 นาฬิกาของเช้าวันนี้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ หรือรองศาสตราจารย์ ท่านหญิง ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวร- วงศ์เธอ  พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์   กรม-หมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับ หม่อมมาลี ภาณุ-พันธุ์ ณ อยุธยา แต่พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ตั้งแต่มีพระชันษาเพียง   4 ปี    นอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาใน จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุ-พันธุวงศ์วรเดช รวมถึงเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ท่านหญิงมีพระฐานันดรศักดิ์เป็น “หม่อมเจ้าหญิง” ต่อมาได้ทรงลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์   เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรี โกสีย์  กรโกสียกาจ (ขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโท) กระทั่งวันที่ 10 มีนาคม 2504 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา-ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโ

ท่าน สส.นางบุญรื่น ศรีธเรศ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ประธาน

รูปภาพ
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 นายมงคล  เสมอภาพ  อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ#  เครื่องราชอิสริยาภรณ์   เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บม) นาง นันทพร อ่อนอินทร์   ได้จัดพิธีอุปสมบท นายสุขทัต เสมอภาพ (น้องต้า) บุตรชาย และมีนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังจากเพลง"รักน้องพร "สดใส รุ่งโพธิ์ทอง มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยและยังมีผูใหญ่ที่นับหน้าถือตาอีกหลายท่านได้เดินทางมาอยู่ต่อเนื่องตลอดงาน ณ พัทธสีมาวัดดอนใหญ่ คลอง8ถ.รังสิต-นครนายกต.ลำลูกกาอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นาย สุขทัต เสมอภาพ  (น้องต้า)    ขณะนี้ยัง เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  มณฑล เซียะเหมิน ปี 3 ขอกราบขอบพระคุณ      ที่ให้เกียรติมาร่วมทำบุญอุปสมบทพระใหม่ ทดแทนพระคุณพ่อแม่พระคุณครูบาอาจารย์พระคุณแผ่นดินเกิด พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรม ภาพและ ข่าว