พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๓ – ๖๑ – ๒

กองทัพอากาศ     ประกอบพิธีประดับเครื่อง
หมายความสามารถในการบิน         กองทัพอากาศ        และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน          นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๓ – ๖๑ – ๒   ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๓๔ คน (รายชื่อตามแนบ)      โดยมี   พลอากาศเอก   มานัต วงษ์วาทย์   ผู้บัญชาการทหารอากาศ    เป็นประธาน และ พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน      เป็นผู้กล่าวรายงาน    ในวันจันทร์ที่   ๒  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.    ณ  ห้องรับรอง   กองทัพ-อากาศ

นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช     และผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาว์ปัญญา   รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะทำการคัดเลือก     เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน      ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน     จังหวัดนครปฐม    โดยแบ่งเป็นปีละ   ๒ รุ่น ๆ     ละประมาณ ๓๐ – ๓๕ คน
ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๓ – ๖๑ – ๒    เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลัก
สูตรของโรงเรียนการบิน    ตั้งแต่ วันที่     ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ    ๓๓ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ ๒ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ ก นามเรียกขานว่า“CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียว     ระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ ๙๐ ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม ๓๔ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๐ และ ๒๐ ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและ    ผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓   สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ   มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของ
กองทัพอากาศต่อไป ดังนี้
🔹🔹🔹🔹🔹
🖌ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ คือ
       เรืออากาศโท เจนวุฒิ พิพัฒนพันธุ์
🖌ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ  คือ
      เรืออากาศโท สันต์รัชต์ เพชรอาวุธ
🖌ศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป          คือ
       เรืออากาศโท วิชากร    ต่ายทอง

พร ข่าวกรม รายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าว
แผนกกิจการพลเรือน
กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต