ทุกข์ชาวบ้าน คือทุกข์ของเรา..ทีมงานข่าว จะเข้าพื้นที่ถามไถ่ถึงปัญหาเพื่อได้บทสรุปที่แน่นอน ดังนั้นเมื่อเริ่มแล้วต้องทำให้จบ และรู้เรื่องถึงปัญหาจึงจะตอบ“ประชาชน ”คนเดือดร้อนได้ ฉบับนี้เจาะลึกไปที่...ตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีปัญหาพื้น
ที่ของรถไฟ ที่ให้นายทุนเช่าเปิดเป็นตลาดบ่อ
บัวให้แก่ประชาชนและ นายทุนได้เอาพื้นที่นำ
มาสร้างเป็นอาคารขาย ซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์
ของการรถไฟ   ทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนและปล่อยให้ตลาดสกปรกแล้วทาง
“นายทุน”ก็ไม่ได้ดูแล ตลาด ไม่มีการจัดการบริหารที่ดี เป็นไป ตามนโยบายของการรถไฟ จนชาวบ้าน และ แม่ค้า จึงต้องมาร้องเรียนกับสมาชิกวุฒิสภา จนได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้มีมติ คณะกรรมการ การคมนาคมเกี่ยวกับสัญญาเช่าระหว่างการรถไฟแห่งประ-
เทศไทยผู้ให้เช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัด   บ่อบัว พัฒนา ในการทำสัญญาเช่า สร้างพื้นที่ ตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทราโดย มีสัญญาเช่าดังนี้
1.  สัญญาเช่าฉบับลงวันที่  15 สิงหาคม พศ. 2539 มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยที่ห้างหุ้น-
ส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา ต้องทำการปลูกสร้างตลาดให้แล้วเสร็จภายใน  5 ปี และจะได้ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปีแต่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อบัว พัฒนาไม่สามารถก่อสร้างตลาดให้แล้วเสร็จในกำหนด ทางการรถไฟ  แห่งประเทศ
ไทยจึงฟ้อง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวพัฒนา  ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อการรถไฟ แห่งประ-
เทศไทยเป็นโจทก์ฟ้อง   คดีแต่ได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนา  ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2553   เงื่อนไขตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ระหว่างการรถไฟแห่ง-ประเทศไทยและ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บ่อบัว-พัฒนาได้ส่งให้คณะกรรมาธิการเฉพาะหน้า
ที่ ๑ เท่านั้นส่วนในรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาไม่ได้ส่งให้ คณะกรรมาธิการพิจารณา ทั้งนี้หาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนา ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข   สัญญาประนีประนอมยอมแล้วก็ไม่ควรทำสัญญาช่ากับ   การรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่28 มีนาคม 2557
2.  เมื่อมีการผิดสัญญาเช่าและมีการ ฟ้องร้อง จนได้ทำสัญญา  ประนีประนอมยอมความกันในศาลและไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประ-
นอมโดยผู้เช่า  ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลแล้วในระหว่างนั้นผู้เช่ายังได้เก็บ
ค่าเช่าจากผู้เช่าแผงผู้ค้า ในตลาดบ่อบัว   ดัง
นั้นเมื่อผู้เช่าผิดสัญญา   เหตุใดการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจึงให้ผู้เช่า ทำสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยใน วันที่   28   มีนาคม
2557
 3. การทำสัญญาเช่าระหว่างการรถไฟ แห่งประเทศไทยกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด   บ่อบัว-พัฒนาตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 มีกำหนด ระยะ เวลา 5 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เหตุใดจึง มีการขยายสัญญาออกไปอีก  โดยลง วันที่ 28 มีนาคม 2557 มีกำหนดระยะ  เวลา
 5 ปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 31
มีนาคม 2562   เหตุใดจึงมีการ ขยายสัญญาออกไปอีก 1 ปี 2 เดือนครึ่ง  โดยมีการขยายสัญญาออกไปถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563และ
ขยายเวลา การ เก็บค่างวดตามสัญญาเช่าต่อ
ไปอีก 1 ปี 2 เดือนครึ่งนั้นจะเป็นการเอื้อประ-
โยชน์  ให้แก่ผู้เช่าหรือไม่ทั้งนี้คณะกรรมาธิ-
การคมนาคมวุฒิสภาได้ขอแบบพิมพ์เขียวการ
ขออนุญาตปลูกสร้างตลาดบ่อบัว ตามสัญญาของการ รถไฟแห่งประเทศ ไทยแต่คณะกรร-
มาธิการยังไม่ได้รับเอกสารแต่  อย่างใด และไม่ได้รับการชี้แจง ว่ามีแบบการขออนุญาตดัง
กล่าว และ แหล่งข่าวได้เปิดเผยว่า คณะกรร-มาธิการได้มี    หนังสือลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้การรถไฟ แห่งประเทศไทย   จัดทำคำชี้แจงที่ยังชี้ แจงไม่ได้ หรือยังไม่ชัดเจนในที่ประชุม คณะกรรมาธิการ พร้อมทั้งให้ส่งเอกสารที่ การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเกี่ยวกับ การกำหนด
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าพื้นที่ และ ค่าชดเชย ในการเช่าพื้นที่รายละเอียด   เกี่ยวกับสัญญาประนีประนอมยอม ความระหว่างการ รถไฟแห่งประเทศไทย และห้างหุ้นส่วน บ่อบัวพัฒ-
นาจำกัด   และข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่การ รถไฟได้รับจากห้างหุ้นส่วน บ่อบัวพัฒ-
นา จำกัด   ซึ่งคณะกรรมาธิการยังไม่ได้รับคำชี้แจง    และเอกสารข้อมูลตามที่ได้ให้
การรถไฟ แห่งประเทศไทยนำส่งแต่อย่างใด
4.  สัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 ผู้เช่าไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้าง ตลาดโดยมีวงเงินตามสัญญาจำนวน  306 ล้านบาท และเห็นว่าไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จ   ตามกำหนดซึ่งไม่เป็น ไปตามเงื่อนไขของสัญญาและยังนำเอา พื้นที่ในส่วนของที่จอดรถไปให้ผู้เช่าแผง และผู้ค้าทำการค้าขายและ เก็บค่าเช่า แผงกับลูกค้าโดยผิดเงื่อนไขของสัญญาดังนั้นเมื่อผู้เช่า  ผิดสัญญาเช่าการรถไฟ แห่งประเทศไทยจึงต้อง  บอกเลิกสัญญา  โดยนำพื้นที่ไปจัดหา   ประโยชน์ตามระเบียบต่อไป
5.  ตามแผนผังการก่อสร้างระบุว่า  เป็นลานอเนกประสงค์ แต่ได้ทำการก่อสร้างเป็น  อา-
คารพาณิชย์    และขายให้ประชาชนซึ่งเป็น
การผิดสัญญา  ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จึงควรขอให้ยกเลิก สัญญา

6.  สภาพตลาดในปัจจุบันที่มี อาคาร พาณิชย์ล้อมรอบ ทำให้ลมไม่พัดผ่าน   ห้องน้ำสกปรกค่าเช่าแผงมีราคาแพง    พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายกันมานานเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่อง
จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนา มาเป็นตัวกลางในการ
เก็บผลประโยชน์แทน แต่ไม่ได้ทำตามสัญญาที่จะต้องก่อสร้างอาคาร   และตลาดที่ถูกสุข-
ลักษณะ ให้กับการ รถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งผู้เช่าคือห้าง หุ้นส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา  ได้แต่เก็บ ผลประโยชน์เท่านั้นถือว่าเป็นการเอา เปรียบพ่อค้า แม่ค้าที่ค้าขายอยู่เป็น เวลานาน   ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
7.   สัญญาเช่า 30 ปี ที่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย  ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา    ทำสัญญาเช่าในวันที่ 27 มีนาคม 2557 สัญญาดังกล่าวอาจจะไม่ สามารถใช้ บังคับได้เพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนา ไม่ได้ก่อสร้างอาคารมูลค่า 306 ล้านบาท ส่งมอบให้กับการรถไฟแห่ง ประเทศไทยตามกำหนดสัญญา 5 ปี ซึ่ง ครบกำหนดในปี 2557 ดังนั้นเมื่อผู้เช่า ผิดเงื่อนไขจึงไม่มีสิทธิ์เช่าต่อไปได้อีก 30 ปีอีกทั้งสัญญาดังกล่าวเป็น สัญญา เช่ามีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี ตามกฎหมาย จะต้องจดทะ-
เบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนดังกล่าวแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภาจึงเห็น
ควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้
ให้เช่าต้องดำเนินการให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อบัวพัฒนา ในฐานะผู้เช่า  ต้องปฏิบัติตามสัญ-
ญาเช่าฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม  2557  มีกำ-
หนดระยะเวลา 5 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน25-
57  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  และส่วนการ ขยาย สัญญาออกไปถึงวันที่ 15 มิถุนายน 25 63 อย่างเคร่งครัดและให้การรถไฟแห่ง ประ-
เทศไทยดำเนินการโดยคำนึงถึง  ประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศ ไทย และผลประ-
โยชน์สูงสุดของประเทศชาติประชาชนเป็นหลัก
    ดังนั้น ทางประชาชนที่ผู้เดือด ร้อนในพื้นที่ของรถไฟที่“ตลาดบ่อบัว”จังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงอยากจะขอให้ นายวรวุฒิ  มาลา   ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อเท็จริงกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา  ที่ไม่ได้ ทำไปตามสัญญา ไม่พัฒนาพื้นที่ให้ถูกสุขลัก-
ษณะที่ดี ปล่อยให้ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค......
หยุดแล้วพิจารณาใหม่??? ดีกว่าครับ..!!!

                                               “ชาติ พยัคฆ์”           


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ