ผช.ผบ.ทอ.ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทย” ครั้งที่ ๑


พลอากาศเอก  สิทธิชัย  แก้วบัวดี  ผู้ช่วยผู้
บัญชาการทหารอากาศ    ร่วมแถลงข่าวโครง
การ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุข
ไทย” ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย    จากการติดเชื้อ   COVID- 19   ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๑.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๒ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยมีพลอากาศโท เกรียง-ไกร  โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศร่วม
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการฯ เพื่อนำไปให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป
     สำหรับโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทย”   เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษา ๕ หลักสูตรได้แก่หลักสูตรประ-
กาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระ-
บอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๒๒ สถาบันพระปกเกล้า,  หลัก
สูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   (วปอ.) รุ่นที่ ๕๖, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์   ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.)   รุ่นที่ ๘, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๓๐ และหลักสูตร   Leadership  Succession Program (LSP) รุ่นที่ ๔ ร่วมกับภาคเอกชน ในการระดมทุนและทรัพยากร จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ   ผ่านทางสำนักงานหลักประ-
กันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  โดยในวันนี้   ได้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด และหน้ากากอนา-
มัยN95 จำนวน ๒๕,๐๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์เจล หน้ากาก  Polyester   และฉากกั้น ให้แก่โรง-พยาบาล ๒๒ แห่งทั่วประเทศตามความจำเป็นเร่งด่วน  และหลังจากนี้จะมีการดำเนินโครง-
การต่อไป   เพื่อจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  โดยจับมือกับ สปสช.   ในการทำหน้าที่กระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการต่อไป โดยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line@ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน”
อย่างไรก็ตาม การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้จำกัดผู้เข้าร่วมในการแถลงข่าวไม่เกิน ๓๐ ท่าน จัดเก้าอี้ห่างกัน และใช้เวลาน้อยที่สุด ตามมาตรการ Social Distancing

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม