ห้องนั่งเล่น กับ พ.วสุธนกรไพศาล 📺 เปิดตัวครอบครัวตัวอย่างของ“นักจิตอาสา”ที่เด่นดังในแวดวงสีกากีต้องยกให้ สองพี่น้อง“ตระกูลสุรเศรษฐ”ดร.พีรวัฒน์ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ผูู้ที่มีทั้งข่าวสังคม       และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อกก.ตร.กทม. โดยทำงานคู่ไปกับสำนักงานตำ-
รวจแห่งชาติพร้อมกับมีหน้าที่ตรวจสอบความ
โปร่งใส    ใส่ใจในด้านการบริหารของตำรวจ  ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีรางวัลของ    “คุณงาม
ความดี”มารออยู่ตรงข้างหน้าความสำเร็จของครอบครัว  ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ ดร.พีรวัฒน์ และ    ธัชวิน สุรเศรษฐ  2   พี่น้องที่เจริญตามรอยคุณแม่มาในการเป๊น คณะกรรมการตรวจสอบตำรวจ     หรือ กก.ตร.ไม่มีตำรวจคนไหนไม่รู้จัก “ตระกูลสุรเศรษฐ”
   ดร.พีรวัฒน์    สุรเศรษฐ       
 และ   ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ทั้ง 2 คนต่างก็เป็นที่ปรึกษา  รอง ผบ.ตร.   ที่ปรึกษา กองบัญชา-
การ ตำรวจ ท่องเที่ยวและประธาน    กต.ตร. กทม (ภาคประชาชน)  ที่ปรึกษา รอง ผบ. ตร.
และที่ปรึกษากอง บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
และประธานกต.ตร.บก.น.1- สน.ชนะสงคราม ร่วมจัดสร้างมาตรฐาน   ร้านเพชรและอัญมณีเพื่อผู้บริโภคจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานราคยุติ-
ธรรมและมีหลักธรรมมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
ดร.พีรวัฒน์  สุรเศรษฐ    ที่ปรึกษารองบัญชา
การตำรวจแห่งชาติเป็นลูกผู้ชาย     นักธุรกิจ ที่ตั้งใจเล่าเรียน   เพียรศึกษาจบปริญญาดีกรี
ถึงดอกเตอร์  ทดแทนคุณแผ่นดินทำทุกอย่าง
เพื่อสังคม อุทิศเพื่อส่วนรวมเดินหน้าต่อสู้ ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จด้วยความ   อุเบกขามุทิตยึด
ถืออุดมคติว่า "ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด"    อย่าหยุดหรือท้อถอย      ความเหน็ดเหนื่อย จะนำพาสู่  ความสำเร็จ"

ดร.พีรวัฒน์ เป็นคนกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ คุณพ่อสุรพล    สุรเศรษฐ (เสียชีวิต)กับ  คุณแม่ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group ทั้งดร.พีรวัฒน์  และดร. ธัชวิน สุรเศรษฐ   เป็นกรรมการผู้จัดการ L.S. Jewelry Group,  ปัจจุบันสมรสกับ  นาง ฐิติภัทร สุรเศรษฐ มีบุตร 1คนคือ   ด.ช.ฐิติวัฒน์ สุรเศรษฐ อายุ 6 ขวบ
รางวัลที่ได้รับพระราชทานจาก  สมเด็จพระ-
กนิษฐาธิราชเจ้า    กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พ.ศ.    2557
 รับประทานโล่ประกาศ เกียรติคุณ   คนดีศรี-สยามประจำปี 2556จากพระเจ้าวรวง-ศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ,รางวัลเกียรติยศ "ระ-
ฆังทอง" (บุคคลแห่งปี)    ประทานรางวัลโดย สมเด็จพระญาณสังวร     สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประจำปี2556 ,รางวัล โล่ประกาศเกียรติยศ   "ร้านเพชรยอด  เยี่ยมแห่ง  ปี 2556"    รับเกียรติบัตรโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา จาก พล.ต.-
อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา-
นครปี 2560 และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนใน    กิจการตำรวจและทำคุณประโยชน์ต่อ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติและร่วมตรวจ เยี่ยมพร้อมกับรับฟังปัญหาของชุมชน  ต่างๆ  มีส่วนร่วมประ-
ชุมรายงานผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการ ด้านวินัย,   ร่วมโครงการ
"ประชาคม ชุมชนหมู่บ้าน"   (ต่อต้านยาเสพ-ติด)บก.น. 1, ร่วมโครงการ"จิตอาสา ผู้ใจบุญ
" ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ประ
สบปัญหาความทุกข์ยาก, ร่วมโครงการณรง-
ค์ ต่อต้านยาเสพติด "  เครือข่ายนักเรียนD.A.
R.E."บก.น.1ปี2561,  ร่วม เดินรณรงค์การใช้แอพพลิเคชั่น  POLICE I LERT U ทำกิจกร-
รมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมด้วยความ มีน้ำใจในประโยชน์ ส่วนรวม ฯลฯ    นอกจากนี้ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ยังมองเห็นความสำคัญ
ทางด้าน   คุณธรรม   จริยธรรม เมตตากรุณาเห็นใจบุคคลที่ ด้อยโอกาสด้วย   การมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดา และ
มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตามวาระโอกาสที่เหมาะสม   และบำรุงพุทธศาสนาอยู่
เป็นประจำ,  ร่วมกิจกรรมเพื่อ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   มาใช้ในการบริหารกิจการและการดำรงชีวิต จนเป็นที่ยอมรับ ของสังคมทั่วไป   ดังนั้นผลงานที่ปรา-
กฎต่อสาธารณชนทำให้ดร.พีรวัฒน์ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.    ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยว   และประธาน กต.ตร. กทม.  (ภาคประชาชน)       ได้รับโอกาสพร้อมกับความไว้วางใจ ในการปฎิบัติหน้าที่   ร่วมกับ   ส.น.ง.
ตำรวจแห่งชาติ เพื่อได้่ทำ ประโยชน์ประกอบคุณงามความดีแก่สังคมและส่วนรวม
  ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ”เป็นบุคคล ตัวอย่างของสังคมที่ดี ที่จะนำความรัก   ความสามัคคี และ สร้างจิตวิญญาณ   ช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสาควรแก่การได้คำชมเชยและประกาศ
เกียรติคุณแก่วงค์ตระกูล  “สุรเศรษฐ”แม้การทำธุรกิจในยุคนี้   ค่อนข้างต้องคอยระวังที่จะร่วงเร็วหรือช้า  แต่สำหรับการทำธุรกิจเครื่องประดับของ L.S. Je- welry Group,หรือห้างเพชรหลีเสง ก็ ยัง เป็นหนึ่งในวงการเพชรนิลจินดาใน  ด้านการตลาด ด้วยการบริหารของดร. พีรวัฒน์  และ  ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ...2 พี่น้องที่มีดีกรีพอๆกัน..เป็นคู่เหมือนด้านการทำ
งานที่หาได้ยากและสำหรับครอบครัว    ก็รักกันอย่างอบอุ่นดุจดั่งเพชร    ถือเป็นครอบครัวตัวอย่างที่หายากในประเทศนี้   เพราะการเอาสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือมาเป็นปัญหาส่วนหนึ่งการช่วยเหลือของ“ตระกูลสุเศรษฐ”
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำให้กับสังคม   และยิ่งได้ร่วมงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   และองค์กรจิตอาสาอื่นๆ ที่ร่วมงานด้วยก็นับว่าเป็นนโยบายที่ควรจะส่งเสริมต่อไป    การทำงานเพื่อสังคมก็ได้รับรางวัลคุณคุณงามความดีมามากมาย สมแล้วกับว่า“คิดดี ทำดี จะได้สิ่งดีๆกลับมา” วาทะกรรมที่บ่งบอกถึงการกระทำ   ความจริงใจต่อสังคมในยุค 2020
  การที่จะเป็นผู้สานต่อธุรกิจจิวเวอรี่  ของคุณ
แม่ (ดร. นฤมล สุรเศรษฐ )     นั้นดร. พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ  ” จะต้องดูแลเป็นอย่างดีและให้ดำ
เนินการไปในรูปแบบเดียวกัน    กับความต้อง
การของ“คุณแม่”    และด้วยวัยที่กำลังเป็นฐานของ “ครอบ ครัวสุรเศรษฐ”  ชีวิตระหว่างวัยจึงอยู่กับ    การทำงานของบริษัทฯและเพือ
ช่วยเหลือสังคม จึงไม่แปลกที่     ดร.พีรวัฒน์  และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ  เป็นที่รักของครอบ
ครัวในแวดวงการสีกากี  และสื่อมวลชนท้าย
สุดการได้สนุกด้วยใจที่เป็นจิตอาสา  เพื่อให้ประโยชน์ แก่   สังคมมากที่สุด    “ตระกูลสุร-เศรษฐ”จึงเป็นหนึ่งตระกูลที่น่ายกย่องน่าสน
ใจในการปฎิบัติเรียบง่าย    สมกับเป็นตระกูล
 ตัวอย่างที่แท้จริงนี่แหละ..!“เพชรก็คือ  เพชรแม้ไม่ต้องเจียรไนมากก็คือ เพชร”

                   พ.วสุธนกรไพศาล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง