วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ


วันที่ (วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓)   เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชา-
การกองทัพอากาศ  นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ กับ   กระทรวงคม-นาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน   และ
การพัฒนาประเทศ   โดยมี  พลอากาศเอก  มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ  นายชัยวัฒน์    ทองคำคูณ  ปลัดกระ-
ทรวงคมนาคม     ร่วมลงนาม

สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว    มีวัตถุ-
ประสงค์เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ในฐา-
นะหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน   และการพัฒนา
ประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประ-
โยชน์สูงสุด ด้วยการปฏิบัติการร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้
📘📘📘📘📘
#กองทัพอากาศ
🖌 ให้การสนับสนุนอากาศยาน เพื่อทำการสำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย    สำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลหรือช่วงอื่นเมื่อมีความจำเป็น
🖌ให้การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ
🖌 สนับสนุนกรณีอื่นๆ ตามที่กองทัพอากาศและกระทรวงคมนาคมเห็นชอบร่วมกัน
📙📙📙📙📙
#กระทรวงคมนาคม
📝 ดำเนินการพิจารณาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะกรรมการการบินพลเรือน และข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือน  แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ ยอมรับ/  รับ-
รอง การบินทางทหาร ให้สามารถปฏิบัติภาร-
กิจทางราชการ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐา-
นสากล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ จัดทำใบอนุญาตผู้ประจำหน้าต่า-
ง ๆ ให้กับส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม
📝การแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในกำกับของกระทรวงคมนาคม กับ กองทัพอากาศ
📝การปรับพื้นที่การฝึกบินทางยุทธวิธีตามความต้องการของกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ห้วงอากาศ
📝การสนับสนุนกองทัพอากาศ ในการใช้สนามบินในกำกับของกระทรวงคมนาคม เพื่อปฏิบัติการทางทหาร การฝึก และการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้   ผู้บัญชาการทหารอากาศ  กล่าวว่า “บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง ๒ หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประ
ชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยา-
กรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานภาครัฐหลักซึ่งดำเนินการสำรวจเส้นทางคมนาคม   ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล อีกทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม   ของประเทศที่สำคัญ       ความร่วมมือตามบันทึก
ความร่วมมือฉบับนี้     เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน และยังคงความร่วมแรงร่วมใจประสานประโยชน์ต่อกัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและประเทศชาติของเราต่อไป”

พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงาน

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...