สภากาชาดไทยผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ล้านชิ้น พร้อมสนับสนุนชุดธารน้ำใจแก่ผู้ถูกกักกันโรคที่ยากไร้


สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” โดยจับมือกับกระทรวงสาธารณสุข   และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 10 ล้านชิ้นส่งมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวัง  และควบคุมการระบาดของโรค จำนวน 1 ล้านคน รวม 2 ล้านชิ้น และมอบให้กับประชาชนทั่วทั้ง 77 จังหวั ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตได้ครบ 10 ล้านชิ้น ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ  รองผู้อำ-
นวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์   และประชา-
นามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยในฐานะประธาน
กรรมการโครงการร่วมใจป้องกันภัย COVID-19   ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้ากล่าวว่า “โครงการดังกล่าวฯ  เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย   กระทรวงสาธารณสุข และ
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการช่วยกันส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยซึ่งหน้า
กากอนามัยแบบผ้าที่สภากาชาดไทยจัดทำขึ้น เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน   ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำ สามารถป้องกันการรับและการแพร่กระจายเชื้อ  CO-
VID-19 ได้  ซึ่งสำนักงานบริหารกิจการเหล่า
กาชาดได้ประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดในการดำเนินการตัดเย็บ และแจกจ่ายให้กับ อสม.และประชาชนที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าสมควรได้รับหน้ากากอนามัยก่อน”
 นายแพทย์พิชิต กล่าวเพิ่มเติมว่า  “สาเหตุที่มอบให้กับอสม.ก่อน   เพราะอสม.  อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุข   ซึ่งเป็นด่านหน้า    ที่ต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิดกับประชาชนโดยอสม. 1 คน รับผิดชอบ 15 ครัวเรือน รวมถึงต้องเฝ้าระวังและติดตามครอบครัวที่ตนเองรับผิดชอบ    มีบทบาทสำคัญมากในการควบ-
คุมการระบาดของโรค   จึงสมควรได้รับหน้า-
กากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันตนในการปฏิ-
บัติหน้าที่ ทั้งนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะดำเนินการจัดส่งให้ถึงบ้านของ อสม.และหลัง
จากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัด    ก็จะมอบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก รวมถึงประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่าจะแจกจ่ายให้ครบได้ภายในเดือนเมษายน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่รับหน้าที่ดำเนินการโดยให้บุรุษไปร-
ษณีย์ที่มีทั่วประเทศกว่า 40,000 คน เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยของสภากาชาดไทยให้กับ อสม.”
สำหรับการคัดกรองผู้ที่จะได้รับหน้ากากอนา-
มัยแบบผ้าจากเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศนั้น นายกฤษฎา บุญราช   ผู้อำนวยการสำนัก
งานบริหารกิจการเหล่ากาชาด    สภากาชาด
ไทยกล่าวว่า    “ณ ขณะนี้ได้พิจารณาจำนวนประชาชนที่จะได้รับหน้ากากอนามัย  แบบผ้าของสภากาชาดไทยโดยเรียงลำดับตามความ
เร่งด่วน  ซึ่งจะมอบให้จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับจำนวนหน้ากากที่จะได้รับนั้น   จะได้รับตามสัดส่วนของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ  ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน   เรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในต่างจังหวัดไปได้บ้าง   โดยผ้าที่สภากาชาด
ไทยนำมาให้อาสาสมัครตัดเย็บเป็นหน้ากาก ผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลินที่มีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีที่สุด   มีเส้นใยที่สามารถกันอนุภาคได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น และสามารถนำมาใช้งานได้หลายครั้ง”  โดยก่อนหน้านี้ ในระหว่างวันที่ 2-27 มีนาคม 2563 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้ขอความร่วมมือให้เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายแก่ประชาชนไปแล้ว จำนวน 774,782 ชิ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนในภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยด้วย
      ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม   ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ที่ donation@redcross.or.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ “เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย”

ซึ่งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น เหล่ากาชาดจังหวัด ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัด “ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักกันโรคและยากจนให้สามารถดำรงชีพได้ในขณะที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พัก โดยภายในชุดธารน้ำใจฯ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1 กล่อง (30 ซอง) ปลากระป๋อง จำนวน 10 กระป๋อง ปลาราดพริกกระป๋อง จำนวน 2 กระป๋อง ไข่พะโล้ใส่ไก่ จำนวน 2 กระป๋อง น้ำพริกปลาทูน่า จำนวน 2 กระป๋อง ถุงขยะสีดำขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ถุงขยะสีดำขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด สบู่ก้อน จำนวน 1 ก้อน ยาสระผม จำนวน 1 ขวด และผงซักฟอก จำนวน 1 ถุง รวมมูลค่า 657.98 บาท โดยได้มีการประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้ตัวแทนอสม.ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหมู่บ้าน สามารถดำเนินการร้องขอ “ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” ผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อขออาหารช่วยเหลือผู้ถูกกักกันโรคที่มีฐานะยากจน 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม