“กองทัพอากาศจัดครัวเคลื่อนที่แจกอาหารพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดอนเมือง”


วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓เวลา ๑๑.๐๐น.
 กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ   จัดครัวสนามจากกรมพลาธิ-
การทหารอากาศ  ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบ  จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี   พลอากาศเอก  สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมแจกจ่ายอาหารและให้กำลังใจแก่พี่น้องประ-
ชาชน ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้    กำหนดจัดขึ้นระ-
หว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รวมระ-
ยะเวลา  ๑๐ วัน  โดยทำการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนวันละ  ๓๐๐  ครัวเรือน  (๑,๓๐๐ คน)หมุนเวียนใน ๔ ชุมชนได้
แก่ ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ  ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ชุมชนเปรมประชาสม-
บูรณ์ และชุมชนตาลคู่   โดยประสานสำนัก-
งานเขตดอนเมือง   พิจารณาคัดเลือกครอบ
ครัวที่ได้รับความเดือดร้อน  และแจกคูปองให้กับผู้แทนแต่ละครอบครัวให้ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยต้องเตรียมภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารกลับไปรับประทานที่บ้านตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย ข้าวสวย กับข้าว ๓ อย่าง และน้ำดื่ม

ทั้งนี้   กองทัพอากาศยังได้กำหนดให้ผู้แทนครอบครัวที่เข้ามารับแจกอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไว-
รัส   COVID-19  คือต้องผ่านจุดคัดกรองบริ-
เวณทางเข้าซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้กำหนดระ-
ยะห่างของการเข้าแถวรับอาหาร  ตามมาตร-
การ Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแจกจ่ายอาหารในแต่ละวัน กองทัพอากาศยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาด    และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดแจกจ่ายอาหารด้วย


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักเขตดอนเมือง    สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

              พร รวิธนิษฐา/นสพ.ข่าวกรมรายงานความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม