วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

สปคม.ดึงคลิกนิก (clicknic)แอปพลิเคชันร่วมคัดกรองโควิด-19เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลสปคม.แนะประชาชนคัดกรองกลุ่ม   เสี่ยงโค-วิด-19  ผ่านแอปพลิเคชัน “clicknic  (คลิก-นิก)” ฟรี สะดวก ลดเสี่ยง ไม่ต้องเดินทางครบ
ขั้นตอน  ตั้งแต่คัดกรองเบื้องต้น  วิดีโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หากพบความเสี่ยง สามารถประสาน  เพื่อแนะนำการเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ทันที เปิดให้บริการ  8  เมษายน นี้  เฟสแรก ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตการแพร่ระ-
บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่  แต่แพร่ระบาดไปอย่าง
รวดเร็ว  และมีแนวโน้มว่าจำนวน ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล   และเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.). และโรงพยาบาลที่เปิดรับตรวจโควิด-19   ทั้งภาครัฐ   และเอกชนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความหนาแน่น ในสถานพยาบาล   และมีความเสี่ยงต่อ  การแพร่กระ-
จายของไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้นโดยในส่วน
ของ สปคม. นั้น ขณะนี้มีประชาชนเข้ามารับการตรวจไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน 
  ทั้งนี้สปคม.จึงมีแนวคิดในการนำเทเลเมดิซีน (Telemedicine)   มาใช้ในขั้นตอน  การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยได้ร่วมกับ    คลิกนิก เทเลเมดิซีน  เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไว-
รัสโควิดเบื้องต้นผ่าน“คลิกนิก แอปพลิเคชัน
” (clicknic Application) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งกับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์  ลดความวิตกกังวล   ลดการเคลื่อนที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ   หรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจด้วยตนเองที่โรงพยาบาลให้อยู่ในที่พักอาศัย  โดยมุ่งหวังที่จะ
ลดจำนวนคนเดินทาง   เข้ามาตรวจคัดกรองภายในโรงพยาบาล  และเป็นการช่วยเพิ่มพื้น
ที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจยังโรงพยาบาลแทนโดยประชาชนสามารถคัดกรอง
ความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน“คลิกนิก”ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และเตรียมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเร็วๆ นี้” นายแพทย์เอนก กล่าว
  นายนีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร คลิกนิก เทเลเมดิซีน (clicknic Telemedi-
cine) กล่าวว่า  “คลิกนิก เทเลเมดิซีน” เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สา-
มารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ  Real-time ผ่านการสื่อสารด้วยระบบวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านยาและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
      จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโค-วิด-19คลิกนิกเทเลเมดิซีน ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือสำหรับคัดกรองเบื้องต้นผ่าน แอป-
พลิเคชัน “คลิกนิก”  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประ-
เมินความเสี่ยงของตนเอง รวมทั้งสามารถขอ
รับคำปรึกษาในรูปแบบวิดีโอคอล(VDO Call)
กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ โดยบริการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มทดลองเปิดใช้บริการมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยจากการสำรวจข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทปราการพบว่า สามารถลดจำนวนผู้มาใช้บริการคัดกรองไวรัสโควิด-19
และ   ลดความแออัดของผู้มาใช้ บริการโรง-
พยาบาลได้เป็นอย่างมาก
  จากความสำเร็จดังกล่าว คลิกนิก จึงได้ร่วมมือกับ สปคม. ในการพัฒนา   แอปพลิเคชัน “คลิกนิก” ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ยิ่งขึ้น   และมีกระบวนการคัดกรองที่แม่นยำทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น   เพื่อเริ่มให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
ด้าน ภก. อรรถ​พล​ ตัน​ติ​กำเนิด​กุล กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการคลิกนิกเทเลเมดิซีน
กล่าวถึงกระบวนการคัดกรองผ่านแอป“คลิก-
นิก”  ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. คัดกรองด้วยแบบประเมิน (Screening Questionnaire)
2. VDO Call กับเจ้าหน้าที่
3 .แยกความเสี่ยง ออกเป็น 3 ระดับ สูง
    ปานกลาง ต่ำ
3.1 ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ
    แนะนำการปฏิบัติตัว
3.2 ความเสี่ยงสูง ประสานงานเรื่องการ
    ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4. หากพบผลบวกคนไข้จะได้รับการรักษา
    ต่อที่โรงพยาบาลทันที
5. การติดตามกรณีกลับมาดูอาการที่บ้าน
ได้ (Self isolation) ด้วยระบบเทเลเมดิซีน
อย่างไรก็ตาม “คลิกนิก” แอปพลิเคชัน เปิดให้บริการในระยะแรกสำหรับประชาชน ที่อยู่
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มให้บริการ
อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ในอนาคตกำลังขยายพื้นที่การให้
บริการครอบคลุมทั่วประเทศผู้สนใจใช้บริการ
สามารถ Download Applicationได้ที่
ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/clicknic/id1348575147
ระบบ android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.clicknic.clicknicandroid&hl=th
สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์  จะเข้าร่วมใช้บริการระบบคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่าน คลิกนิกแอปพลิเค-
ชัน สามารถติดต่อ และส่งรายละเอียดได้ทาง Inbox ของ Facebook Page: Clicknic
ปัจจุบัน clicknic เปิดบริการตรวจโรคทั่วไปสำหรับเฉพาะกับกลุ่มลูกค้ากรมธรรม์​สุขภาพของบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปทาง clicknic เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้

เกี่ยวกับ Clicknic Telemedicine(คลิกนิก 
เทเลเมดิซีน) เป็นบริการทางการแพทย์  ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้บริการ ด้านสุข-
ภาพแบบครบวงจรผ่าน “คลิกนิก แอปพลิเค-
ชัน (clincknic Application)”โดยได้รับทุน
สนับสนุนจาก 2 หน่วยงานภาครัฐสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือNIA
และ  สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
 ในอนาคต clicknic Application เตรียมให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ประ
ชาชนทั่วไปเข้าถึงประสบการณ์ การดูแลสุข-
ภาพรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทำได้ทุกที่   ทุกเวลา รวมตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดและใส่ใจแบบสองทาง (two ways commu-
nication) การแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้หายจากอาการของโรค  สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันทีผ่านวีดีโอคอล.  (VDO Call) ระบบยังเชื่อมโยงกับ   เครือข่ายขายยาคุณ-
ภาพพร้อมเภสัชกร   และระบบขนส่งที่มีคุณ-
ภาพ น่าเชื่อถือ และมั่นใจได้ในคุณภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
: เอ พับลิซิสท์
คุณอาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868
คุณสุกัญญา (อ้อย) 090 973 4358
คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) 089 406 5544
คุณรุ่งฤดี (หมิว) 083 589 0968


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...