สปคม.ดึงคลิกนิก (clicknic)แอปพลิเคชันร่วมคัดกรองโควิด-19เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลสปคม.แนะประชาชนคัดกรองกลุ่ม   เสี่ยงโค-วิด-19  ผ่านแอปพลิเคชัน “clicknic  (คลิก-นิก)” ฟรี สะดวก ลดเสี่ยง ไม่ต้องเดินทางครบ
ขั้นตอน  ตั้งแต่คัดกรองเบื้องต้น  วิดีโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หากพบความเสี่ยง สามารถประสาน  เพื่อแนะนำการเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ทันที เปิดให้บริการ  8  เมษายน นี้  เฟสแรก ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตการแพร่ระ-
บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่  แต่แพร่ระบาดไปอย่าง
รวดเร็ว  และมีแนวโน้มว่าจำนวน ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล   และเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.). และโรงพยาบาลที่เปิดรับตรวจโควิด-19   ทั้งภาครัฐ   และเอกชนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความหนาแน่น ในสถานพยาบาล   และมีความเสี่ยงต่อ  การแพร่กระ-
จายของไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้นโดยในส่วน
ของ สปคม. นั้น ขณะนี้มีประชาชนเข้ามารับการตรวจไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน 
  ทั้งนี้สปคม.จึงมีแนวคิดในการนำเทเลเมดิซีน (Telemedicine)   มาใช้ในขั้นตอน  การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยได้ร่วมกับ    คลิกนิก เทเลเมดิซีน  เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไว-
รัสโควิดเบื้องต้นผ่าน“คลิกนิก แอปพลิเคชัน
” (clicknic Application) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งกับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์  ลดความวิตกกังวล   ลดการเคลื่อนที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ   หรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจด้วยตนเองที่โรงพยาบาลให้อยู่ในที่พักอาศัย  โดยมุ่งหวังที่จะ
ลดจำนวนคนเดินทาง   เข้ามาตรวจคัดกรองภายในโรงพยาบาล  และเป็นการช่วยเพิ่มพื้น
ที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจยังโรงพยาบาลแทนโดยประชาชนสามารถคัดกรอง
ความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน“คลิกนิก”ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และเตรียมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเร็วๆ นี้” นายแพทย์เอนก กล่าว
  นายนีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร คลิกนิก เทเลเมดิซีน (clicknic Telemedi-
cine) กล่าวว่า  “คลิกนิก เทเลเมดิซีน” เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สา-
มารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ  Real-time ผ่านการสื่อสารด้วยระบบวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านยาและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
      จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโค-วิด-19คลิกนิกเทเลเมดิซีน ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือสำหรับคัดกรองเบื้องต้นผ่าน แอป-
พลิเคชัน “คลิกนิก”  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประ-
เมินความเสี่ยงของตนเอง รวมทั้งสามารถขอ
รับคำปรึกษาในรูปแบบวิดีโอคอล(VDO Call)
กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ โดยบริการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มทดลองเปิดใช้บริการมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยจากการสำรวจข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทปราการพบว่า สามารถลดจำนวนผู้มาใช้บริการคัดกรองไวรัสโควิด-19
และ   ลดความแออัดของผู้มาใช้ บริการโรง-
พยาบาลได้เป็นอย่างมาก
  จากความสำเร็จดังกล่าว คลิกนิก จึงได้ร่วมมือกับ สปคม. ในการพัฒนา   แอปพลิเคชัน “คลิกนิก” ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ยิ่งขึ้น   และมีกระบวนการคัดกรองที่แม่นยำทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น   เพื่อเริ่มให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
ด้าน ภก. อรรถ​พล​ ตัน​ติ​กำเนิด​กุล กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการคลิกนิกเทเลเมดิซีน
กล่าวถึงกระบวนการคัดกรองผ่านแอป“คลิก-
นิก”  ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. คัดกรองด้วยแบบประเมิน (Screening Questionnaire)
2. VDO Call กับเจ้าหน้าที่
3 .แยกความเสี่ยง ออกเป็น 3 ระดับ สูง
    ปานกลาง ต่ำ
3.1 ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ
    แนะนำการปฏิบัติตัว
3.2 ความเสี่ยงสูง ประสานงานเรื่องการ
    ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4. หากพบผลบวกคนไข้จะได้รับการรักษา
    ต่อที่โรงพยาบาลทันที
5. การติดตามกรณีกลับมาดูอาการที่บ้าน
ได้ (Self isolation) ด้วยระบบเทเลเมดิซีน
อย่างไรก็ตาม “คลิกนิก” แอปพลิเคชัน เปิดให้บริการในระยะแรกสำหรับประชาชน ที่อยู่
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มให้บริการ
อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ในอนาคตกำลังขยายพื้นที่การให้
บริการครอบคลุมทั่วประเทศผู้สนใจใช้บริการ
สามารถ Download Applicationได้ที่
ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/clicknic/id1348575147
ระบบ android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.clicknic.clicknicandroid&hl=th
สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์  จะเข้าร่วมใช้บริการระบบคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่าน คลิกนิกแอปพลิเค-
ชัน สามารถติดต่อ และส่งรายละเอียดได้ทาง Inbox ของ Facebook Page: Clicknic
ปัจจุบัน clicknic เปิดบริการตรวจโรคทั่วไปสำหรับเฉพาะกับกลุ่มลูกค้ากรมธรรม์​สุขภาพของบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปทาง clicknic เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้

เกี่ยวกับ Clicknic Telemedicine(คลิกนิก 
เทเลเมดิซีน) เป็นบริการทางการแพทย์  ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้บริการ ด้านสุข-
ภาพแบบครบวงจรผ่าน “คลิกนิก แอปพลิเค-
ชัน (clincknic Application)”โดยได้รับทุน
สนับสนุนจาก 2 หน่วยงานภาครัฐสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือNIA
และ  สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
 ในอนาคต clicknic Application เตรียมให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ประ
ชาชนทั่วไปเข้าถึงประสบการณ์ การดูแลสุข-
ภาพรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทำได้ทุกที่   ทุกเวลา รวมตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดและใส่ใจแบบสองทาง (two ways commu-
nication) การแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้หายจากอาการของโรค  สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันทีผ่านวีดีโอคอล.  (VDO Call) ระบบยังเชื่อมโยงกับ   เครือข่ายขายยาคุณ-
ภาพพร้อมเภสัชกร   และระบบขนส่งที่มีคุณ-
ภาพ น่าเชื่อถือ และมั่นใจได้ในคุณภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
: เอ พับลิซิสท์
คุณอาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868
คุณสุกัญญา (อ้อย) 090 973 4358
คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) 089 406 5544
คุณรุ่งฤดี (หมิว) 083 589 0968


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม