วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

ทอ. เตรียมพัฒนาหุ่นยนต์ สู้ COVID-19 ช่วยแบ่งเบาหน้าที่พยาบาลลดความเสี่ยงผู้ป่วยในบริเณควบคุม

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ    ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ
CDIO(Conceive – Design – Implement – Operate: CDIO)    เทคโนโลยีการบินและอวกาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัต-
ริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อติด
ตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาชุดหุ่นยนต์  เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย    COVID-19 (RTAF Nursing_Bot)  ซึ่งจะช่วยลดภาระกรรมของเจ้าหน้าที่    ทางการแพทย์ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 และลดความเสี่ยงในการเข้าไปในบริเวณควบคุมผู้ป่วยCOVID-19

     โดยชุดหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้น   มีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย COVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ  ไปยังเตียงผู้ป่วย)   ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย COVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วย  ตรวจจับ/รู้จำใบหน้า และวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ) และบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดผู้ป่วย COVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วย  และบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจน)   โดยมีแผนจะ
ทดสอบ และปรับปรุงการใช้งานในพื้นที่ควบ-
คุมผู้ป่วย  COVID-19  ระหว่าง ๖-๙ เมษายน ๒๕๖๓   ก่อนส่งมอบให้โรงพยาบาลภูมิพล-อดุลยเดช   และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิ-ราช ศึกษาแนวทางที่มาและความสำคัญ เพื่อรวบรวมนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่ถูกคิดค้นโดยบุค-
ลากรของกองทัพอากาศ    สำหรับใช้ในการต่อสู้กับ COVID-19   พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี    ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช ได้มอบหมายให้คณะอาจารย์   และบุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว โดยทีมงานวิจัยโครงการนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นาวาอากาศเอก บุญเลิศ อันดารา
๒. นาวาอากาศเอก ประสาทพร วงษ์คำช้าง
๓. เรืออากาศเอก จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง
๔. นักเรียนนายเรืออากาศ ธัญยธรณ์ ทินมาลา ชั้นปีที่ ๕ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
๕. นักเรียนนายเรืออากาศ ธฤต ฮังกาสี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
๖. นักเรียนนายเรืออากาศ พงศกร มูลศรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
๗. นักเรียนนายเรืออากาศ สืบสกุล เมหิ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
๘. นายประหยัด ทองคำขอขอบคุณ ภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...