โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีการยุติว่าจ้างบริหาร กิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่


พลอากาศโท  พงษ์ศักดิ์   เสมาชัย
รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยถึงกรณีการยุติการจ้างบริหารกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กองบิน ๔๑ หรือที่รู้จักในนาม “สนามกอล์ฟพิมานทิพย์” หรือ “สนามกอล์ฟสตาร์โดม” ซึ่งเป็นกิจการสวัสดิการของราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของกองบิน ๔๑ จังหวัด เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นสวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว เป็นหลักโดยหากมีรายได้เกิดขึ้น ก็จะนำมาใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่กำลังพล และครอบครัว ของกองบิน ๔๑ อาทิ ทุนการศึกษา หรือการสนับสนุนด้านกีฬาต่าง ๆ

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการว่าจ้างคณะบุคคลเพื่อมาบริหารกิจการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คือ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ “ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ โดยทำสัญญาจ้างบริหารกิจการ คราวละ ๓ ปี ซึ่งผู้รับจ้างเป็นเอกชนรายเดิมต่อเนื่อง ๔ สัญญา สัญญาล่าสุดคือปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ การดำเนินการตามสัญญาเป็นไปตามความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและมีการปฏิบัติด้วยดีต่อกันเสมอมา

ทั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ ต้องการให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัญญา เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานของสนามกอล์ฟมีแนวโน้มการบริหารในรูปแบบที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการค่อนข้างมาก อาจจะทำให้เข้าข่ายเป็นการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดสวัสดิการภายในของกองทัพอากาศ ที่ต้องการให้เป็นสวัสดิการและสถานที่ออกกำลังกายสำหรับกำลังพลและครอบครัวของกองทัพอากาศเป็นหลัก โดยได้มีการเจรจากับทางคู่สัญญามาเป็นระยะ
   
เมื่อครบกำหนดสัญญา เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และมิได้มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อเจรจาในการต่อสัญญา ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ จึงพิจารณาที่จะเข้าบริหารกิจการเอง  ทั้งนี้ได้อนุโลมให้ผู้รับจ้างเตรียมการยุติใช้พื้นที่ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ถึงกำหนดเวลาตามที่ได้อนุโลมไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าบริหารกิจการสนามกอล์ฟนี้ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ พร้อมดูแลจ้างงาน พนักงานของผู้รับจ้างรายเดิม ทั้งพนักงานในส่วนสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆ แต่เพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ ทาง คณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินการด้านสวัสดิการต่อไป

                                  พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต