วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กองทัพไทยนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการทำงานของทหารตามแนวชายแดน

   กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำโดย พลตรี ธีรพงศ์  ปัทม-สิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชา-สัมพันธ์ฯ/โฆษกกองทัพไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ได้นำสื่อมวลชนแขนงต่างๆจากส่วนกลาง ไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารของหน่วยพัฒนาการเคลือนที่ 23 อ.ด่านซ้าย จ.เลย และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย รวมถึงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค.63

      ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อให้สื่อได้เห็นและสัมผัสกับทหารซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ตามชายแดนในการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองทัพไทย ในการรักษาความมั่นคงของชาติ รวมถึงภารกิจอื่นในการช่วยเหลือประชาชนในด้านพัฒนาความเป็นอยู่ในด้านอาชีพต่างๆเช่น การส่งเสริมเลี้ยงโคลูกผสม การช่วยขุดสระน้ำในไร่นาตามโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ และการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมตามแนวชายแดนและเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น
   โครงการต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ให้ไว้แก่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ว่าในหมู่บ้านต่างๆที่หน่วยฯเข้าไปช่วยเหลือจะต้องไม่แล้ง ไม่ท่วม ไม่เจ็บ ไม่จน และจะต้องช่วยกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป
    จากการที่ได้ไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆของหน่วยทหารพัฒนาทำให้ทุกคนได้ทราบถึงภารกิจหลักที่ทหารหน่วยนี้จะต้องเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกองทัพ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความร่วมมืออันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...