โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

รูปภาพ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๘ คน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย ๑. กิจกรรมด้านการบิน ได้แก่ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบินของชาติไทย การเรียนรู้การทำงานของอุโมงค์ลม การฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) และการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operations) ๒. กิจกรรมเกี่ยวกับอวกาศ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องกิจการอวกาศ การให้ความรู้เรื่องดาวเทียม และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ๓. กิจกรรมเกี่ยวกับไซเบอร์ ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการเรียนรู้ การป้องกัน การป้องปรามทางไซเบอร์ และการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับชั้นมัธยมศึกษา

จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ วช. จับมือ คพ. สู้ปัญหาฝุ่น PM2.5

รูปภาพ
วันนี้ พฤหัสบดีที่  27 พ.ศ. 2563 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้จับมือ บันทึกข้อตกลงร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และเครือข่ายหน่วยงานวิจัย แถลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศ โดยทั่วไปของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบเชิงลบในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ดังนั้นเพ

สอศ.จัดโครงการครูเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

รูปภาพ
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจให้แก่ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นพัฒนาด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ โครงการการพัฒนาครูผู้สอนอาชีวศึกษาที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการประกอบธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ทำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปถ่ายทอด และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงอีกทางหนึ่ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ​ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย 3 หน่วยงานคือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาช

ร้อยเอ็ด!!สว.ห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19 พร้อมแข่งกีฬากระชับมิตร รักเมืองไทย VIP ร้อยเอ็ด พบทีม รักเมืองไทย(สว.) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด.!!

รูปภาพ
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา  มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1. นายพีระศักดิ์ พอจิต 2. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 3. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน 4. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ 5. นายทรงเดช เสมอคำ 6. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 7. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 8. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี การดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึก "รักเมืองไทย" ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยในช่วงเช้า คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต

การประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

รูปภาพ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๐ น. พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทัพอากาศและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศในการใช้แนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการศึกษา การประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ หรือ RTAF Symposium 2020 เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัด การประชุมเพื่อริเริ่มการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ และมีการเผยแพร่สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการพัฒนาของกองทัพอากาศ โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล