โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

ด้วยความห่วงใย จากผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก อย่างใกล้ชิด

รูปภาพ
📷📷📷📷📷📷📷📷 เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ นำเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) ขึ้นบินถ่ายภาพทางอากาศ และสำรวจพื้นที่ในเขตอำเภอสวรรคโลก ,อำเภอศรีสำโรง ,อำเภอเมืองสุโขทัย ,จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่อำเภอบางระกำ ,อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายและคลิปประกอบการประชุมวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยกับบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่สุโขทัย และพิษณุโลก ต่อไป ในการนี้ กองบิน ๔๖ ได้ใช้ชั่วโมงฝึกบินเพื่อทำการถ่ายภาพและคลิปดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจการฝึกบินและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                    พร รวิธนิษฐา/รายงาน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

รูปภาพ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่างๆ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๘ คน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย ๑. กิจกรรมด้านการบิน ได้แก่ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบินของชาติไทย การเรียนรู้การทำงานของอุโมงค์ลม การฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) และการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operations) ๒. กิจกรรมเกี่ยวกับอวกาศ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องกิจการอวกาศ การให้ความรู้เรื่องดาวเทียม และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ๓. กิจกรรมเกี่ยวกับไซเบอร์ ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการเรียนรู้ การป้องกัน การป้องปรามทางไซเบอร์ และการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับชั้นมัธยมศึกษา

จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ วช. จับมือ คพ. สู้ปัญหาฝุ่น PM2.5

รูปภาพ
วันนี้ พฤหัสบดีที่  27 พ.ศ. 2563 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้จับมือ บันทึกข้อตกลงร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และเครือข่ายหน่วยงานวิจัย แถลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาวิจัยในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศ โดยทั่วไปของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบเชิงลบในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ดังนั้นเพ

สอศ.จัดโครงการครูเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

รูปภาพ
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจให้แก่ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นพัฒนาด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ โครงการการพัฒนาครูผู้สอนอาชีวศึกษาที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการประกอบธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ทำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปถ่ายทอด และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงอีกทางหนึ่ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ​ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย 3 หน่วยงานคือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาช

‼️โอกาสดีๆครั้งใหญ่มาแล้ว‼️ มีเพื่อนชวนเพื่อน มีญาติชวนญาติ ใครว่างงาน อยากเปลี่ยนงาน สร้างอนาคต เชิญทางนี้‼️

รูปภาพ
▶️บริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ป เปิดรับสมัครพนักงานครั้งยิ่งใหญ่จำนวนมาก ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดอายุ มีตำแหน่งงานให้เลือกมากมาย  📌วันที่ 29 สิงหาคม 63 นี้เท่านั้น เจอกันที่งาน ณ อาคารเดอะไนน์ ตึก A ชั้น12  ตั้งแต่เวลา09:00-17:00น. 📲ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-016-1999 ต่อ 260 , 803 📲Line ID : @hrmgroupth 📍ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าออนไลน์ bit.ly/31ljlCS 📍ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม www.mgroupth.com www.mgroupth.com ➡️  รายได้สูง 15,000 -200,000 บาท  อนาคตมั่นคง มีสิทธิ์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ สวัสดิการ โบนัสพิเศษ / โบนัสส่วนตัว /เงินพิเศษต่างๆ /เบี้ยเลี้ยง / ค่าคอมมิชชั่น / สหกรณ์ (กู้ยืมสำหรับพนักงาน) / เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล / ท่องเที่ยวประจำปี / ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ ➡️ ตำแหน่งว่างงานกว่า 200 อัตรา อาทิ 1. ผู้จัดการฝ่ายขาย 2. ผู้จัดการประจำโซน/ผู้จัดการภาค 3. ผู้จัดการโครงการเที่ยวเพื่อชาติ 4. หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ 5. หัวหน้าฝ่ายบุคคล 6. หัวหน้าแผนกรับประกันภัย (สินไหมรถยนต์) 7. หัวหน้าบัญชี 8. หัวหน้า Call Center 9. เลขานุการผู้บริหาร 10. เลขานุการ

สวยใสไร้สิวแบบนิวนอร์มัล กับ 5 ไอเทมตัวดังจาก ‘ลา โรช-โพเซย์’พร้อมชวนช้อปกับโปรเลอค่าแห่งปีใน Shopee 9.9 Super Shopping Day ภายใต้หน้ากากที่ความงดงามไม่อาจถูกปิดซ่อน ...

รูปภาพ
ท่ามกลางยุคสมัยแห่งการใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มัล หากแต่คุณสาวๆ ยังคงเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อการปรนนิบัติดูแลผิวพรรณของตนเองอยู่เสมอ และเพื่อให้สาวๆ ได้เข้าถึงขีดสุดแห่งการดูแลความงามจากภายในสู่ภายนอก ในวันนี้ ลาโรช-โพเซย์ (La Roche Posay) เวชสำอางแบรนด์ดังที่แพทย์ผิวหนังแนะนำอันดับ 1 จากประเทศฝรั่งเศส  ได้มาไขความกระจ่างบอกเล่าไอเทมแห่งความงามตัวดังตัวเริ่ดที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้ทุกคนได้สวยใสไร้สิวในแบบนิวนอร์มัลกันอย่างแน่นอน แถมครั้งนี้ยังมาพร้อมกับโปรเลอค่าแห่งปีที่ได้จับมือกับ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ในแคมเปญ ‘Shopee 9.9 Super Shopping Day’ ลาโรช-โพเซย์ ยกขบวนพาเหรด 5 ไอเทมตัวดังแห่งยุคนิวนอร์มัล ที่จะตอบโจทย์ให้สาวๆ จะเปล่งออร่าความงามจากภายในสู่ภายนอกจะเป็นตัวไหนบ้าง เหล่าสาวกพร้อมจดลิสต์ แคปหน้าจอ และเตรียมไปกดสั่งซื้อที่ช้อปปี้กันได้เลย • เริ่มต้นที่ La Roche-Posay Hyalu B5 Serum เซรั่มฟื้นบำรุงผิวเด้งกระชับลดริ้วรอย ไฮยาลู บี5 เซรั่ม ว่ากันว่านี่คือสุดยอดเซรั่มพลังโมเลกุล ที่การันตีด้วยยอดขายอันดับ 1 ที่ได้รับ