🚩 🚩 โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมมอบรางวัลโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ กว่า 2.6 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ทั้งนี้มีพิธีการมอบรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ 1  สนับสนุนเยาวชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยพลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เป็นประธานในการมอบรางวัลโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) สนับสนุนวิทยากรคือ นายกองโทธารณา คชเสนี เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อธำรงความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นักศึกษาราชภัฎยะลา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ครั้งที่ 1 จำนวน 550 คน  วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
➡️ ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชน และประเทศชาติต่อไป
➡️ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประธานในการมอบรางวัลโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบจิตอาสาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา เป็นนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะพร้อมกับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  สามารถส่งเสริมให้เยาวชนต้นแบบจิตอาสาในระดับมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและมีจุดยืน ฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และยังสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชน เป้าหมาย สนับสนุนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้เยาวชนได้มีขวัญ กำลังใจ และมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนได้ทำความดี และทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ได้มากขึ้น

➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนทุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเยาวชน ระยะเวลา 1 ปี ทั้งหมดรางวัลที่ 1 –รางวัลที่ 7  มูลค่า 2,600,000 บาท

กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. แบบการวัดผลที่  1  :  ด้านโซเชี่ยล  การแข่งขันทำคลิปวิดีโอ หัวข้อเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้

2. แบบการวัดผลที่  2  :  แบบปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้เข้าแข่งขันจะได้จังหวัดที่จะทำโครงการ    มหาวิทยาลัยละ 1 จังหวัด โดยมี 10 หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดโครงการในพื้นที่

ผลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา


รางวัลที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รางวัลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมู่ 5 บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
รางวัลที่ 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หมู่ 3 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลที่ 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านหนองปล้อง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 🚩สามัคคี เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้เรียนรู้การเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขอบคุณโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ ที่สร้างโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเเละเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการเพื่อไปพัฒนาสังคมเเละประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

⏩รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม / นายจรัญ พิทักษ์ธรรม /นายอารีย์ จันทร์เรือง /นางสาวจีระภา บุญเกตุ / นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ / นายลุกมัน เส็งหลี / นางสาวนัฐยมี  ปานกลาย  / นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะอาแซ/ นางสาวฟาซีรา เงาะ / นายมูฮำหมัดฮาฟีซู  เปาะแต

ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รางวัลที่ 3 ) กล่าวว่า  โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้เยาวชนได้ลงพื้นที่และทำงานร่วมกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ชาวบ้านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชน อาชีพในชุมชน นักศึกษาได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดอาชีพที่มีอยู่ภายในชุมชุน เป็นการคืนคุณ คืนความรู้ และเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนและชาวบ้าน ขอบคุณทางโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ขอบคุณคุณประสิทธิ์เจัยวก๊ก ประธาน ที่ได้ จัดโครงนี้ขึ้น ให้เราได้มีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อต่อยอดการเสริมสร้างรายได้ต่างๆให้กับชุมชน
⏩ รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่
ศศิชาฎา  บุญจวง /ณัฐชนน  ชัยอำนาจ /นรา-ธร   ยอดสง่า/ ภัทรวดี ตรีตรง/วิลาสินี   มะโน-ชมภู / ปิยะธิดา  ศรีทอง / ฌานนิช นวลคำ / ปนัดดา  เข็มทอง /หัสยา วันดี
 ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รางวัลที่ 4 ) กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือ ได้เกิดไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดจากการที่โครงการมอบหมายงานให้ ทำให้ทีมงานต้องระดมสมองช่วยกันคิดและเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นอีกประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถต่อยอดในข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดไปของชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือด้านต่างๆ  หลักสำคัญคือจะทำยังไงให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนา แล้วพัฒนาไปพร้อมใจด้วยใจที่เปิดรับ ขอขอบคุณโครงการที่ให้โอกาสทางทีมงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และขอบคุณที่มอบประสบการณ์ให้กับพวกเรา
  🔅รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ผศ.ว่าที่ร.ต.หญิง ยุวดี  กวาตระกูล / นายปรัชญา สุพรรณแดง  /นายเมธา แค่มจันทึก / นายเมธี แค่มจันทึก/ นายนลนภัทร พูลเพิ่ม/  นายทัศนัย ฮับซัน / นางสาววศินี พรมวงศ์ / นางสาวชุลีกร หรั่งศิริ
 ตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (รางวัลที่ 5)  กล่าวว่า  การเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นพลเมือง กระตุ้นให้เกิดการสำนึกในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ สร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการพัฒนาประเทศรอบด้านอย่างมีปัญญา รู้คิด ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่บทบาทของผู้นำ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโครงการ คืนคุณแผ่นดิน นักศึกษาคนรุ่นใหม่ ร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมและประเทศ  ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้การวางแผน การแก้ไขปัญหาและกระบวนการทำงานเป็นธีม ได้รับประสบการจริงและนำไปให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ชมรมค่ายอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่สนับสนุนที่โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมละประเทศชาติ และขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้เรื่อยๆค่ะ ชมรมค่ายอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

🔅รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ นายอาคม  ขุนทอง อาจารย์ที่ปรึกษา /นายสุรสิทธิ์  ธงทวัฒน์ เจ้าหน้าที่ /นายชนินทร์  อุดมพืช / นางสาวชนิศา  สีสันต์ /นางสาวทิพวรรณ  การปลื้มจิตต์ /นายชนาธิป  รื่นระรส /นายยุทธพงษ์  คำเพชร   /นางสาวกนกวรรณ  ครองศิล / นางสาวเสาวภาคย์  วงษ์ขาว /นางสาวสุภาวิตา  สกุลโอ๋ /นางสาวจุฑามาศ  นีระมิตร /นางสาวสุพิชญา  คงผึ้ง / นางสาวสุนันทา  สิงห์ตุ๋ย /นายภาณุพันธุ์  จันทร์โต / นายพิทักษ์  เศวตนันท์  /นายกฤษณะ  แก้วสุวรรณ   /นางสาวธนัฏฐา  ประสพสม / นางสาวกฤษณา  เฟื่องฟุ้ง / นางสาววิภาวินี  บุญรอด /นางสาวชลธิชา  โพธิ์เผือก /นางสาวพิมพ์พิชชา  เลยไธสง /นายติณณภัทร์ ยอดทอง 

                                 พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง