การประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๐ น. พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทัพอากาศและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศในการใช้แนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการศึกษา
การประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ หรือ RTAF Symposium 2020 เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัด
การประชุมเพื่อริเริ่มการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ และมีการเผยแพร่สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการพัฒนาของกองทัพอากาศ โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ ๑๑ และ ๑๒ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น
🔴 การประชุม RTAF Defence Industrial Cooperation Conference 2020 จัดประชุม ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ระดมความคิด และกำหนดทิศทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดหาพร้อมการพัฒนา (P&D) อันจะนำมาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือ S-Curve 11 ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ โดยในครั้งนี้ นอกจากการปาฐกถาพิเศษของ ผู้บัญชาการทหารอากาศแล้ว กองทัพอากาศยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความรู้ ได้แก่
     - ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บรรยายพิเศษเรื่อง “EEC และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (New S-Curve 11)”
     - คุณภาสกร  ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) บรรยายพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย”
     - คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บรรยายพิเศษเรื่อง “กลไกส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย”
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย อาทิ การจัดหาและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย (P&D Scheme in Thai Defence Industry) เส้นทางการพัฒนาด้านอากาศยานและเทคโนโลยีอวกาศกองทัพอากาศ (RTAF Aircraft and Space Technology Roadmap) และกลุ่มสัมมนาด้านกิจการอวกาศ (Space Focus Group)
🔴 การประชุม NKRAFA Academic and Innovation Conference 2020 จัดประชุม ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการด้านการศึกษาและวิจัย ให้มีความทันสมัยสอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและสภาวการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กองทัพอากาศและการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก
     - ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของระบบการศึกษาไทยกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”
     - และการแสดงวิสัยทัศน์ของ พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี   ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เรื่อง “ภาพอนาคตโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”
ภายในงาน ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศที่สำคัญ อาทิ การสาธิตการปฏิบัติงานของอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูงเพดานบินต่ำ “M Solar X UAV”, อากาศยานไร้คนขับสำหรับบินกระจายเสียง “จักจั่น” (Broadcast UAV) และอากาศยานไร้คนขับสำหรับบินลำเลียงสิ่งของ “ม้าบิน” (Delivery UAV)
การจัดงานในครั้งนี้ กองทัพอากาศ มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องทั้งระบบ ตั้งแต่กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย กลุ่มบริษัทคู่สัญญารายย่อยภายในประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง
กองทัพอากาศเชื่อมั่นว่าการจุดประกายแนวคิดการขับเคลื่อนผ่านการจัดการประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ จะก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

                                  พร รวิธนิษฐา/รายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม

ตลาดพวงสว่าง345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ 1 บาทผักสดผลไม้เกรดดี มียำแซ่บฝีมือเด็ด ร้านชั้นนำ