ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดโครงการ “ทุ่งนภาโมเดล” อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนำรูปแบบ “โคก หนอง นา” มาใช้บริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้ประโยชน์เพียงพอตลอดทั้งปี


วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ทุ่งนภาโมเดล” ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฝูงบิน ๒๐๖ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวิทยา  มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายทรงยศ  เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี
โครงการ “ทุ่งนภาโมเดล” มีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในเรื่องการดูแลราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบกองบินและฝูงบินทหาร โดยเฉพาะที่อาศัยในพื้นที่ที่กองทัพอากาศดูแล ในลักษณะ “ฐานบิน” และ “ชาวบ้าน” อยู่ร่วมกัน และได้มอบหมายให้สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพอากาศ (สง.ปรมน.ทอ.) ดำเนินการโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย ในพื้นที่รับผิดชอบของฝูงบิน ๒๐๖ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สำหรับฝูงบิน ๒๐๖ เป็นฝูงบินเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ที่ฝูงบิน ๒๐๖ รับผิดชอบ มีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาทำการเกษตรกรรม กองทัพอากาศจึงได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากพื้นที่ปฏิบัติการทางยุทธการ ให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าจากกรมธนารักษ์ แต่พื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาความแห้งแล้งในฤดูร้อน และอุทกภัยในฤดูฝน ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยังสามารถสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงได้อีกด้วย กองทัพอากาศจึงพิจารณาดำเนินโครงการ “ทุ่งนภาโมเดล” ในพื้นที่นำร่อง บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ จำนวน ๖๔๔ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๑ ราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร เพื่อการเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ซึ่งเป็นการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างหนองนาด้วยคลองไส้ไก่ อันจะทำให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีและไม่เสียพื้นที่การเกษตร อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อีกด้วย


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักชลประทานที่ ๙ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เกษตรอำเภอวัฒนานคร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยทหารพัฒนาที่ ๑๒ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า "กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นพื้นที่ ที่กองทัพอากาศดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะการดูแลประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ในลักษณะ “ฐานบิน” และ “ชาวบ้าน” อยู่ร่วมกัน จึงได้แบ่งมอบพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพ โดยได้มีการพูดคุยในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ และจะมีการหารือเรื่องจัดระเบียบสังคมต่อไป ซึ่งการแบ่งมอบพื้นที่ดังกล่าวทำให้ประชาชนมีรายได้ และมีงานทำมากขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีเครื่องบิน ช่าง และเจ้าหน้าที่ มาประจำการ และจะมีอุตสาหกรรมการสร้าง UAV ในพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งจะเป็นตำแหน่งงานสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชน และลูกหลานที่จะเติบโตในอนาคตเป็นกำลังสำคัญให้กองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป"

                                 พร รวิธนิษฐา/รายงาน
ขอขอบคุณภาพและข่าว
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๓ กันยายน ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

สหคลินิก การแพทย์แผนไทย บิ๊กเฮิร์บ แอนด์แลบ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบริจาคยาป้องกันไวรัสและเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับทัณฑสถานบำบัดกลางพิเศษ

#แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้ศรัทธาในสายญาณพญานาค ร่วมพิธีบวงสรวงกับบริษัท มหามงคลฟิล์ม สตูดิโอ โปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ นาคีทวิภพ อย่างล้นหลาม