วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศ จัดพิธีรับมอบชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ รับมอบ "ชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า" จาก พลอากาศโท สุพิจจารณ์  ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จากนั้นได้ส่งมอบต่อให้กับ พลอากาศตรี เสกสัณน์  ไชยมาตย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้แทนหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและฝนหลวงของกองทัพอากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจยับยั้งไฟป่า ซึ่งในแต่ละภารกิจมีความเร่งด่วน และใช้ปริมาณสารจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ตลอดจนสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเกิดเป็นนวัตกรรม “เครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า” มีคุณสมบัติในการผสมสารยับยั้งไฟป่าสูตร Firewall II และ PHOS-CHEK G75 ได้ครั้งละ ๓,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าให้สามารถปฏิบัติได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟป่า โดยใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศ รวมถึงที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุด 

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้น กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานและกำลังพลร่วมปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า และสร้างแนวกันไฟในภารกิจดังนี้ 

  ๑. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง 

 ๒. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ภูกระดึง จังหวัดเลย 

 ๓. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี 

๔. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ สถานีรายงานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีการใช้อากาศยานสำหรับปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ 

 ๑. เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๒๓ เที่ยวบิน ใช้น้ำผสมสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๙,๐๐๐ ลิตร 

 ๒. เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๘ (C-130) จำนวน ๘ เที่ยวบิน ใช้น้ำผสมสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลิตร  

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้เตรียมการ ป้องกันและดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาธารณภัย โดยใช้ทรัพยากรและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศอย่างเต็มที่ กองทัพอากาศตระหนักเสมอว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตด้วยความปกติสุข #ใจถึงใจไปทันที

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

“เกษตรฯ.-พาณิชย์”เดินหน้า 7 มาตรการล่าสุดแก้ปัญหาลำไยเหนือ-ผลไม้ใต้หลังจีน-เวียดนามออกมาตรการโควิดใหม่กระทบส่งออกทำมังคุดใต้ราคาตก

“อลงกรณ์”แนะผู้ส่งออกใช้ด่าน”ตงชิง-ผิงเสียง”แก้ปัญหาด่านโหยวอี้กวน-โมฮ่านติดขัดจนคอนเทนเนอร์ขาดแคลน พร้อมประสาน900ล้งภาคตะวันออกลงใต้ เร่งกล...