วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ส่งมอบรถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติซึ่งได้รับมอบจาก AIS ให้แก่กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ส่งมอบ “รถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติ” ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้รับมอบจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ทุรกันดาร และเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติการทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารอากาศสำหรับรถพยาบาลอเนกประสงค์ดังกล่าว มีขีดความสามารถที่สำคัญคือการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารที่มีความลาดชันและน้ำท่วมขัง ทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย 

ภายในรถยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือบีบ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ท่อออกซิเจนพร้อมชุดปรับลดแรงดันก๊าซออกซิเจน ชุดเครื่องมือตรวจ กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็น ชุดแผ่นกระดานรองหลังพร้อมที่ล็อคศีรษะ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน ชุดเฝือกลม ชุดอุปกรณ์ดามหลัง เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องดูดเสมหะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ได้แก่ ชุดวิทยุรับ-ส่งแบบดิจิตอล เพื่อให้สามารถดำรงขีดความสามารถในการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย






ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์ 

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...