วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย ผ่านการจำลองการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การชี้เป้าทางอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การลำเลียงทางอากาศ การควบคุมไฟป่า และการช่วยเหลือประชาชนของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ ฯลฯ โดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนที่สนใจได้รับชมพร้อมกันผ่านเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force”สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ รวมทั้งเป็นการประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินที่เกี่ยวข้อง เป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน โดยจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการฝึกบิน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติสำหรับรูปแบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๑๓ ชนิด ครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศ ดังนี้ 

๑.  ประเภทการแข่งขันทั่วไป จำนวน ๗ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่

     ๑.๑ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน

     ๑.๒ การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด

     ๑.๓ การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ

     ๑.๔ การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ

     ๑.๕ การบินรับ-ส่งข่าวสาร

     ๑.๖ การบินรับส่งบุคคลสำคัญ

     ๑.๗ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

๒.  ประเภทการแข่งขันภายในหน่วยงาน จำนวน ๖ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่

     ๒.๑ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี

     ๒.๒ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด

     ๒.๓ การบินควบคุมไฟป่า

     ๒.๔ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน

     ๒.๕ การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบ

     ๒.๖ การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธีโดยการแข่งขันทุกประเภทจะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุ่งเน้นให้นักบินใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสมรรถนะและขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อทำลายเป้าหมายพร้อมกับหลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีจะสามารถนำผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังจะทำให้กำลังพลได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ นำมาซึ่งความมั่นใจ การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

                      พร รวิธนิษฐา รายงาน

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

“ชาวบ้านสุดทน” ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมนครปฐม ตรวจสอบโรงงานเผายางรถยนต์ ตำบลทุ่งลูกนก ปล่อยมลพิษ - ส่งกลิ่นเหม็น - ฝุ่นละอองสีดำจับคราบทั้งหลังคารวมต้นไม้และสิ่งของ จนชาวบ้านหลายรายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ.!!ล้มทั้งยืน

ชาวบ้านสุดทนเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ให้เข้าตรวจสอบและแก้ปัญหา โรงงานแห่งหนึ่งปล่อยมลพิษ ส่งผลกระทบกับชุมชนและโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง จนชาวบ้านหลายรายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.ที่หมู่บ้านตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมา ชาวบ้านเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ให้เข้าตรวจสอบและแก้ปัญหา โรงงานเผายางรถยนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งปล่อยมลพิษส่งผลกระทบต่อชุมชน และโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง จากมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน ทั้งส่งกลิ่นเหม็น-ฝุ่นละออง จนชาวบ้านหลายรายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ


โดยศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบมีกอ.รมน.จังหวัดนครปฐม, อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม, สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม, ฝ่ายปกครอง, องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และสื่อมวลชนเข้าร่วมตรวจสอบ

จากการเข้าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว มีผลต่อมลพิษและเนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว“มีความเสี่ยง” ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงาน

แต่ในระหว่างหลายปีที่ผ่ามมา ใด้มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานนี้ และได้ร้องเรียนกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานแห่งนี้ได้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา.. แต่ปัญหาก็ยังเป็นปัญหา.?? เวลาผ่านไปชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบและยังพูดไม่ออก.?? ว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้องถาวรหรือไม่.??
ตอนนี้ชาวทุกบ้านเรือนในบริเวณโรงงาน และละแวกใกล้เคียงบริเวณนั้น ยังคงประสบปัญหาด้านสุขภาพ ที่พักอาศัยเต็มไปด้วยคราบดำ ทั้งบนหลังคาบ้านและข้าวของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ต้นไม้ยังมีคราบดำปะปนเต็มไปหมด รวมไปถึงบ่อน้ำใหญ่ที่ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้ (ยังไม่รวมถึงโรงงานข้างเคียง) บ่งบอกถึงสารพิษ.???
ที่ผ่านมามีการร้องเรียนไปหลายครั้ง.?? แต่ทางท้องถิ่นยังคงแก้ปัญหาไม่ได้ ก็คงต้องฝากเป็นหน้าที่ของท่าน“วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่าน“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งสองท่านที่ต้องมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจัง ทั้งต้องรับรู้ถึงปัญหาความเป็นจริงว่า “พื้นที่ตรงนี้สีอะไร” ใครอนุญาตให้มาสร้างโรงงาน ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ “ฝุ่นคราบดำ” ที่ตกมาลงบนหลังคาบ้านอย่างต่อเนื่อง ว่าควรจะปิดโรงงาน หรือ ย้ายโรงงานไปที่อื่น หรือไปตั้งในเขตอุตสาหกรรม   

     ดังนั้นความเดือดร้อนของชาวบ้านในครั้งนี้คงต้องฝากความหวังไว้ที่ฝีมือของท่านรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านแล้ว ว่าท่านจะมองเห็นทุกข์ของชาวบ้านอย่างแท้จริงหรือไม่..

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิธีมอบรางวัล"ผู้ปิดทองหลังพระ"ประจำปี2563 ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 วันที่ 19 ธ.ค 2563 เวลา 13.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล"ผู้ปิดทองหลังพระ"ประจำปี2563 ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ท่านพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรองผบ.ตร., ท่านสุทิน บัวตูม ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ, ท่านศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมฯ, ท่านตู๋ ไดนาไมค์ โดยมีผู้รับรางวัลอาทิเช่น พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รองผบช.ทท., 


ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1,ประธานกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (191),ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม พร้อมทั้งผู้รับรางวัลท่านอื่นๆ ได้รับเกียรติให้เข้ารับรางวัล โดยคณะกรรมการสมาคมและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาอย่างละเอียดกับผลงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติเข้าถึงผู้ประสบภาวะขาดแคลนและด้อยโอกาส ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของรัฐที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง .......

                                  พร รวิธนิษฐา/รายงาน


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

🍵มาจิบกาแฟ.. แชร์รูปสวยๆกันงานมรดกโลกห้วยขาแข้งและของดีอำเภอบ้านไร่ ตั้งแต่​วันที่ 1-9 ธันวาคม 2563 ชิมกาแฟแกนมากรูโด้กลางสวนดอกไม้ ชิลๆกับอากาศหนาวสุดกลางสยาม ที่จ.อุทัยธานี

🍵🍵🌷🌻☕☕🍮🍮🍮🌷🌻🍵🍵🍵🍵

จังหวัดอุทัยธานีและททท.ชวนมาเที่ยวเย็นๆช่วงปลายปีแบบหนาวสุดกลางสยาม ที่อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สัมผัสอากาศหนาวกลางขุนเขาป่ามรดกโลก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในโอกาสครบรอบวันที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานฯห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก ในงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งและของดีอ.บ้านไร่ รวมทั้งเทศกาลท่องเที่ยวแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2563
งานนี้นำโดย คุณพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี คุณสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการททท.สำนักงานอุทัยธานี และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งการอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมที่มีเสน่ห์ในแบบธรรมชาติ เข้ากับพื้นที่อุทยานมรดกโลก
โดยไฮไลท์ไม่มีใครเหมือน ห้ามพลาดชิม กาแฟแกนมากรูโด หรือกาแฟอะราบิก้าคั่วบดที่ปลูกบนเขาในพื้นที่บ้านแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ที่ได้รสชาติเข้มจากเมล็ดกาแฟคัดสรร ตัดกับรสเปรี้ยวกำลังดีของน้ำมะกรูดคั้นสด แถมเวลาดื่มต้องค่อยๆยกหลอดดูดผ่านจากชั้นน้ำมะกรูดขึ้นมากาแฟ ห้ามคน กลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ชื่ออินเตอร์อย่าง แกนมากรูโดนั่นเอง
นอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสกับสวนดอกไม้หลากสีที่จัดให้ถ่ายรูปสวยๆกันจนกว่าดอกไม้จะเหี่ยวกันไปข้าง ทั้งที่บริเวณศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง บ้านแม่ดีน้อย และสวนพฤกษชาติแก่นมะกรูด พร้อมกิจกรรมออกร้านสินค้าโอท็อป และการแสดงจากชนชาติพันธุ์ อย่างเช่นชาวกะเหรี่ยง ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เรียกว่าได้ทั้งเช็คอินด้วยรูปสวยๆ ชิมกาแฟแกนมากรูโด แถมด้วยอากาศหนาวสุดกลางสยามให้ชื่นใจส่งท้ายปลายปี

                             Elexton infor/รายงาน

อบถามเพิ่มเติม ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทร.056 514651-2

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...