กองทัพอากาศ กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ พร้อมเน้นย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำหน้ากากผ้าจำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น แจกจ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รณรงค์และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และมีแนวโน้มขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัด พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในส่วนของกองทัพอากาศ ดังนี้๑) การฝึกเพื่อดำรงขีดความสามารถการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ ให้พิจารณาฝึกในที่ตั้งเป็นหลักตามความเหมาะสม กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจนอกที่ตั้ง ให้จัดทำมาตรการป้องกันโรคในการเคลื่อนย้ายหน่วย และควบคุมกำกับดูแลให้กำลังพลของหน่วยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๒) การศึกษา อบรม และสัมมนา ให้จัดเตรียมแผนการเรียนทางไกลหรือทางออนไลน์ทดแทน หากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ให้หน่วยกำกับดูแลการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะตัวไม่ให้ปะปนซึ่งกันและกัน การจัดระยะการนั่งให้ห่างกัน และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน

๓) การประชุม สามารถดำเนินการได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน ๓๐๐ คน และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กองทัพอากาศกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีความจำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่า ๓๐๐ คน ให้พิจารณาใช้ระบบ Video Tele Conference (VTC) ทดแทน

๔) กิจกรรมภายในหน่วย สามารถดำเนินการได้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๓๐๐ คน และให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๕) งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี

๖) งดการปล่อยนักเรียนทหาร และทหารกองประจำการกลับบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน

๗) เน้นย้ำกำลังพลให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามประกาศของทางราชการ

๘) ให้หน่วยงานและกำลังพลกองทัพอากาศ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ทางราชการกำหนดขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต