การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธนาธิป  สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวว่า      กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.  วาระพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง), ผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔,   รอง ผอ.รมน.จว.(ท.), กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ผอ.รมน.จังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ สรุปเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องแรก กอ.รมน.ร่วมบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์ ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ในฐานะ ผอ.รมน. ได้มอบแนวทางการบูรณาการสื่อของรัฐ    ในการประชาสัมพันธ์ นั้น กอ.รมน. ได้หารือส่วนราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติงานและสื่อของกองทัพ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ   ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงของชาติ และการกำหนดกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ให้กับสื่อของรัฐ ได้รับความสนใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร        ที่เป็นประโยชน์ ระหว่าง กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการประชุมฯ ดังกล่าว ได้กำหนดไว้เดือนละ ๑ ครั้ง ที่ผ่านมาการประชุมฯ จะเป็นการหารือ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล และที่สำคัญคือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เรื่องที่สอง การจัดการปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปี ๒๕๖๔ ของ กอ.รมน. 

กอ.รมน. ได้จัดการปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปี ๒๕๖๔ ของ กอ.รมน. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารของ กอ.รมน. ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน บทบาท อำนาจหน้าที่ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง นโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การประสานงานบูรณาการ และการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างส่วนราชการ

สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศดังกล่าว ได้ดำเนินการในรูปแบบการเสวนาและระดมแนวความคิด เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ โดยมุ่งเน้นให้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) ได้เข้าใจแนวทางนโยบายของระดับส่วนกลาง และงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะบทบาทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ที่ได้รับมอบหมายการขับเคลื่อนใน ๒ แผนงานของยุทธศาสตร์ชาติได้แก่ ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามและตัวชี้วัดที่กำหนด กอ.รมน. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการและภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ของชาติ และความเดือดร้อนของประชาชนทั่วทั้งประเทศ ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างอุดมการณ์ ให้ผู้บริหารทุกคนมี  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เป็นกำลังที่สำคัญของ กอ.รมน. และประเทศชาติต่อไป

ก่อนปิดการประชุม พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำเรื่องที่สำคัญได้แก่

๑. ขอให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ความสำคัญและดำเนินการตามที่ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(ศรมน.) ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้แก่ มาตรการการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และรณรงค์ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณะสุขได้กำหนดอย่างเคร่งครัด, การเตรียมการดูแลการบริหารจัดการพื้นที่กักตัวโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ, การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่มีอยู่ให้การสนับสนุน และความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

๒. ขอให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ความสำคัญกับโครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน       ซึ่งเป็นงานที่ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด รับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะทำให้เกิดการบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนภายในจังหวัด

๓. การให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในเรื่องการควบคุมดูแลการตัดไม้ทำลายป่า   รวมทั้งการเฝ้าระวังในเรื่องไฟป่า หมอกควัน ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบเห็นขอให้ดำเนินการควบคุม โดยเป็นองค์กรกลางในการป้องกันและแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔. การติดตามข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเซียลหากมีข้อมูลที่พาดพิงสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในทางลบขอให้ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง เร่งความสร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันมิให้มีการมีการเข้าใจผิดจากข้อมูลดังกล่าว

                                                                       กอ.รมน. พร้อมมุ่งมั่น บูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต