กรมคุมประพฤติเปิดเวทีแรก รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน

กรมคุมประพฤติเปิดเวทีแรกรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ เปิดโอกาสผู้กระทำผิดปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม ด้วยมาตรการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) กรมคุมประพฤติจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการในการกำหนดรูปแบบมาตรการและวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำในชุมชน โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต้อนรับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายในการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน” ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลผู้กระทำผิดที่เคยก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ ด้วยการพักการลงโทษให้ออกมาปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับประชาชน โดยนำมาตรการคุมความประพฤติ ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรม และนำอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ รวมทั้งกลไกในการติดตามของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมในฐานะเครือข่าย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อห่วงใย เพื่อให้การนำนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม มีความปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นพลเมืองดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไปสำหรับโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน มีกำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และครั้งที่ 3 จะเป็นการนำเสนอรูปแบบกลไกในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำที่มีความเหมาะสมและเปิดรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนและภาคประชาชน ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                                พร รวิธนิษฐา/รายงาน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต