กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกานตรัตน์กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดการรณรงค์ คือ “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” โดยมีสาระสำคัญ คือ ทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า “เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา” ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ไม่บังคับตรวจเอชไอวี ไม่เปิดเผยผลเลือดของผู้อื่น และไม่นำผลเลือดมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าทำงาน การเข้าศึกษา การรับบริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้ การก้าวไปด้วยกันเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคล องกรค์และสังคม อันจะส่งผลในมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและได้รับการบริการเท่าเทียม ซึ่งนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในปี ๒๕๗๓ ซึ่งในปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทย ถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขไม่ให้โรคเอดส์ลุกลาม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองให้แก่เยาวชน ประชาชน และกำลังพลกองทัพอากาศ รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในสังคมอย่างเป็นปกติ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีดังนี้- การบรรยายความรู้และบทบาทของเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพศธร (นิรุตต์) ฐิตสํวโร

- การแสดงของนักเรียนทหารในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๒ ชุด และการแสดงวงหัสดนตรี จำนวน ๑ ชุด

โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนจ่าอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม

พร รวิธนิษฐา/รายงาน

ขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นายตำรวจน้ำดี ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ควบอีกตำแหน่ง

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัด เปิดบริการตามปรกติ พร้อมเสนอร้านใหม่ไฉไลชวนลิ้มลอง

💥วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่น”สยบไพรีพินาศ” รุ่นยอดนิยมแห่งอนาคต