วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖

วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส มีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น ๒๑ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเสริม และพัฒนาศักยภาพ พร้อมเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการระดับยุทธการของกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ และคุณธรรม โดยมุ่งเน้นวางรากฐานการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล เพื่อเป็นกองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า “การที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ ทำให้ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการได้อย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถบริหารงานและทรัพยากรของหน่วยในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน กองทัพ และประเทศชาติต่อไป อีกทั้งต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา”

สำหรับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ นั้น มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน จากกองทัพอากาศ ๗๒ คน กองบัญชาการกองทัพไทย ๖ คน และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒ คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สร.กฟภ.ได้จัดทำครัวสหภาพฯ กฟภ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดทั้งเดือนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธาน สหภาพฯกฟภ,นายพรพิรุณ หวลคนึง เลขาธิการ, นายธนนริ...