วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทอ.จัดพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๕

กองทัพอากาศ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๕ ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๒๘ คน (รายชื่อตามแนบ) โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธาน และ พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน  เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศนายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศและผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุ่น ๆ ละประมาณ ๓๐ – ๓๔ ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๕ เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่๑๙ มิ.ย. ๖๒ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ ๒๗ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ ๒ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ ก นามเรียกขานว่า“CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ  ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ ๙๐ ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม ๒๘ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๐ และ ๒๐ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น  ๒๘ คน เมื่อวันที่  ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ คือ เรืออากาศโท สดายุ  คงพยัคฆ์, ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ คือ เรืออากาศโท ภุชงค์  ศรอากาศ และ ศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป คือ เรืออากาศโท จิรพนธ์ โพธิจักร และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป

รายชื่อศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๕-๖๒-๒

๑. ร.ต.วีรภัทร  เสียงศิริ
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒. ร.ต.วีรพล  กำปั่นทอง
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๓. ร.ต.สหรัฐ  สมใจ
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๔. ร.ต.สุทธิเกียรติ  เหล่ามโนธรรม
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๕. ร.ต.สุทธิ  ไทรนิ่มนวล
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๖. ร.ต.สดายุ  คงพยัคฆ์
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๗. ร.ต.สุทิต  ปฐมเอม
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๘. ร.ต.ปิ่น  พิบูลย์
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
. ร.ต.พัฒนชัย  ใจตั้ง
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๐. ร.ต.พันธุ์เดช  นุตคำแหง
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๑. ร.ต.ภุชงค์  ศรอากาศ
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๒. ร.ต.ยุทธพล  มหัตกีรติ
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๓. ร.ต.พีภัช  ชูโชติ
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๔ . ร.ต.วัชรธร  ธรรมพรต
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๕. ร.ท.ชินดนัย  ลิ้นทอง
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๖. ร.ต.กฤษกร  เจริญวุฒิวนพันธ์
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๗ . ร.ต.จิรพนธ์  โพธิจักร
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๘. ร.ต.ชลากร  วัตกีกูล
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๑๙. ร.ต.ณัฐภัทร  ทองศาสตร์
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๐. ร.ต.ธเนศ  จินตนามณีรัตน์
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๑. ร.ต.นภนต์  ชาวคูเวียง
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๒. ร.ต.ปราณนต์  บุตรเจริญไพศาล
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๓. ร.ต.ปารมี  เลิศศรีสันทัด
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๔ . ร.ต.ธนทัต  รุ่งบรรณาพันธ์
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๕. ร.ต.ณัฐนนท์  พูลเพิ่ม
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๖ . ร.ต.ณัฐพล  ทัศนพิมล
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๗ . ร.ต.ณ พล  วัฒนาราช (ร.น.)
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
๒๘. ร.ต.นาวิก  โรงสะอาด (ร.น.)
ศบ.ชั้นมัธยม ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...