วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

"กลุ่มไทยก้าวหน้า"จัดตั้งพรรคการเมือง พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทางกลุ่มไทยก้าวหน้า ได้มีการจัดประชุมใหญ่ เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองในนาม “พรรคไทยก้าวหน้า” พร้อมเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค โดยวันนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุมกว่า 300 คน ในวันนี้สมาชิกทั้งหมดได้เลือกให้นายเสริมสิริ มหามงคลธรรม เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นได้มีการเลือกชื่อพรรคการเมือง โดยที่ประชุมได้เลือกชื่อพรรคการเมืองว่า “พรรคไทยก้าวหน้า” เรียกชื่อย่อว่า “ทกน”  ภาษาอังกฤษว่า “Thai Progress Party” ใช้ตัวอักษรย่อว่า “ TPP” มีสโลแกนว่า “ไทยก้าวหน้า ประชาเป็นสุข” มีโลโก้เป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ชื่อพรรคการเมืองว่า “ไทยก้าวหน้า” มีริ้วสีแดงหมายถึงชาติไทย และริ้วสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานการเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป สำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 57 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจากนั้นก็เป็นการเลือกหัวหน้าพรรค โดยในที่ประชุมได้เสนอชื่อ ดร.วัชรพล บุษมงคล ซึ่งในที่ประชุมทั้งหมดได้ยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.วัชรพล บุษมงคล เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้า หลังจากนั้น ดร.วัชรพล บุษมงคล หัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้า ก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด โดยสมาชิกทั้งหมดได้ยกมือลงมติเอกฉันท์เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 25 คนตามที่หัวหน้าพรรคเสนอ โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในพรรค ดังต่อไปนี้คือ

รองหัวหน้าพรรคด้านบริหาร  คือ นางณัฐชรัตน์ ทวีโชควรรัชต์

รองหัวหน้าพรรคด้านกฎหมาย  คือ นายฉัตรชัย คำใส

รองหัวหน้าพรรคด้านยุทธศาสตร์ คือ นายมงคล เสมอภาพ

รองหัวหน้าพรรคด้านเครือข่ายและมวลชน  คือ นางกรองทอง คลังแก้ว

รองหัวหน้าพรรคด้านปฏิบัติการทางการเมือง คือ ดร.ภรวัช รุจาฉันท์

รองหัวหน้าพรรคด้านกิจกรรมพิเศษ คือ รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเพียร

รองหัวหน้าพรรคด้านระดมทุน คือ นายเจริญชัย ศรีวิบูลย์

รองหัวหน้าพรรคด้านประสานงานการเมือง คือ นายธนเดช คุณธนธิติ

🔸เลขาธิการพรรค คือ นายภูมินทร์ วรปัญญา

🔸เหรัญญิก คือ นางรณิภา เวชวิรุฬห์

นายทะเบียน คือ นายสมชาย สมวิลาส

โฆษกพรรค คือ นายสดใส โรจนวิชัยหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ดร.วัชรพล บุษมงคล หัวหน้าพรรคไทยก้าวหน้าก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางของพรรค วางยุทธศาสตร์ รวมทั้งการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆและได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจมาเป็นเกียรติในวันนี้และทุกฝ่ายที่มาช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...