วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ ระดมสรรพกำลังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-๑๙

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ในขณะนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) ระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนอาคารสถานที่ และยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างสุดความสามารถที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ในหลายพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในแต่ละพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ โดยปัจจุบันได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศสนับสนุนรัฐบาลแล้ว ๔ แห่ง จำนวน ๗๗๒ เตียง และอยู่ระหว่างการจัดตั้ง ๑ แห่ง จำนวน ๑๐๐ เตียง ได้แก่๑. โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา) สามารถรองรับผู้ติดเชื้อทั้งประชาชนและกำลังพลของกองทัพอากาศ จำนวน ๑๕๐ เตียง๒. โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ๑ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๕๐ เตียง 

๓. โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ๒ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อ จำนวน ๗๒ เตียง

๔. โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (กองบิน 2) จังหวัดลพบุรี สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเองได้ (กลุ่มสีเขียว) จำนวน ๔๐๐ เตียง๕. โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์  สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ (กลุ่มสีเหลือง) จำนวน ๑๐๐ เตียง โดยกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ซึ่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าว กองทัพอากาศได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร บริการเครื่องนอนและวัสดุอุปกรณ์ การบริการอาหาร พร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยและส่งผู้ที่รักษาหายแล้วกลับภูมิลำเนา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วขอขอบคุณภาพและข่าว

กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...