บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2021

วช. - สจล. ส่งความห่วงใยผ่านกิจกรรม“มังคุดวิจัย” แด่บุคลากรด่านหน้า พร้อมเชิญชวนอุดหนุนมังคุดชาวสวนชุมพร ผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพ
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดกิจกรรม มังคุดวิจัย...ส่งความห่วงใยให้กับบุคลากรด่านหน้าเพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 พร้อมชวนคนไทยอุดหนุนมังคุดชาวสวน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยที่มีความรุนแรงในขณะนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงวางเป้าหมายการวิจัยและพัฒนา ให้ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาประเทศที่ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ วช. ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เป็นเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจได้เดินหน้า ไปสู่ “นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยมีหลักคิด คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า ไปสู่ “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเ

📢 ✈กองทัพอากาศให้💉💊บริการตรวจ-รักษาโควิด-๑๙ (COVID-19) ฟรี แบบครบวงจร ตรวจพบเชื้อส่งรักษาได้เลย

รูปภาพ
📣🔊กองทัพอากาศเปิดให้บริการตรวจ-รักษาโควิด-๑๙ สำหรับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 📌ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 📍โดยกำหนดให้บริการตรวจ วันละ ๑,๐๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม จนถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยการให้บริการในครั้งนี้ จะเป็นการให้บริการในรูปแบบครบวงจร (one stop service) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ๑. ประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จะต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code : RTAF COVID BOOKING เท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา (ให้จองคิวล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป) โดยขอให้เข้ารับการตรวจตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ (แสดงบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการจอง)                                                              ๒. เข้ารับการตรวจ และรอรับผลการตรวจพร้อมใบรายงานผล Antigen Test Kit (ATK) ๓. กรณีติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะทำการ Swab และวิเคราะห์ผลด้วยวิธี RT-PCR และ X-Ray เพื่อตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากพบว่าผลตรวจ "ไม่ติดเชื้อ" ก็จะสามารถกลับ

กองทัพอากาศ จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบดอนเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙

รูปภาพ
วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ นำหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณรอบที่ตั้งดอนเมืองเป็นวันแรก ในการนี้ กองทัพอากาศ โดยหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รอบดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๔ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยมอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่อง น้ำดื่ม จำนวน ๕๐๐ ขวด แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๒๐ ลิตร และชุดยาปฐมพยาบาลประจำบ้าน จำนวน ๖๐ กล่อง ต่อ ๑ เขตพื้นที่ดังนี้ - เขตพื้นที่สายไหม ได้แก่ ชุมชน ก.ส.บ., โครงการบ้านมั่นคง ก.ส.บ., โครงการบ้านมั่นคง ศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์, ชุมชนริมคลองสอง (ท่าทราย – สะพาน ก.ส.บ.), ชุมชนพัฒนา หมู่ ๑, ชุมชนพัฒนา หมู่ ๒, ชุมชนสะพานดวงมณีพัฒนา, ชุมชนรวมใจสามัคคี, ชุมชนวัชรพล ๓ และชุมชนธาราทิพย์พัฒนา - เขตลำลูกกา ได้แก่ ชุมชนเอื้ออาทรลำลูกกาคลอง ๔, โรงเรียนอิรอดาตุ้ลอิสลาม หมู่ ๑๐, ชุมชนจามรเดชเจริญ, ชุมชนเดชอนัน

วช. ร่วมลงนาม MOU กลุ่มบริษัทดาว มก. มทร.ธัญบุรี พัฒนานวัตกรรม“วัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติกใช้แล้ว” เพิ่มมูลค่าและรายได้สู่ชุมชน หวังช่วยทะเลไทยไร้ขยะ

รูปภาพ
17 สิงหาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยประชาคมวิจัย  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “ขยะทะเล...สู่...การเพิ่มรายได้ชุมชนระยอง” ร่วมกับกลุ่มชุมชน จ.ระยอง ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก และ หมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างจากพลาสติกใช้แล้วให้กับชุมชน หวังสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดปัญหาขยะในทะเลไทยอย่างยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “วช. ในฐานะหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นการจัดการกับปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือ โครงการ“ขยะทะเล...สู่…การเพิ่มรายได้ชุมชนระยอง” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของ“แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ”

ปลื้มปีติน้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative Pressure Room) แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

รูปภาพ
  วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Negative pressure room) จำนวน ๒ ห้อง ให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดง ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล  โดยโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ทุกระดับความรุนแรง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระรา

กองทัพอากาศทำการยิงสลุตหลวง 21นัด ในวันแม่แห่งชาติ

รูปภาพ
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ขอขอบคุณภาพและข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔