วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

  วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทัพอากาศจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พันตำรวจโท กุลธน  ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศสำหรับบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการผลิตบุคลากร พัฒนานักกีฬา และการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลของกองทัพอากาศ ให้มีขีดความสามารถระดับชาติ ประกอบด้วยความร่วมมือ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนานักกีฬา และบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ และด้านการจัดแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ฝึกสอน และนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติ โดยเฉพาะนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาในสังกัดของกองทัพอากาศ จึงถือได้ว่ากองทัพอากาศ คือ แหล่งผลิต และเป็นขุมกำลังของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งผลงานของสโมสรทหารอากาศในระดับประเทศถือว่ายอดเยี่ยมทั้งทีมชาย และทีมหญิง โดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น จะเป็นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล และประเทศไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมประเทศชั้นนำ การลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสานต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นเลิศของกองทัพอากาศ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล และประเทศไทยต่อไป
กองประชาสัมพันธ์

สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...