วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (กลุ่มเหยี่ยว) “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

     นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (กลุ่มเหยี่ยว)  “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” ลงพื้นที่ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านคลองนาเกลือ  จำนวนกว่า 50 ครัวเรือน โดยมีศักดิ์สิทธิ์ พิลภักดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงาน และมี ร.ต.ท.ศุภกิจ กุลพัฒน์โยธิน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สาขลา จ.สมุทรปราการ มาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านจราจรให้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564      นอกจากนี้ทางนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (กลุ่มเหยี่ยว)  “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งเก็บข้อมูลจาก ในการจัดทำโครงการ “ผู้นำยุคใหม่กับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประชาธิปไตย ยุค Covid-19” ที่ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ช่วยเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น  

รายชื่อผู้ที่มาร่วมมีดังนี้

กลุ่ม 6  🦅เหยี่ยว

1    นาย ชัยโย  ศรีเลิศชัยพานิช

2   นางสาว ชุติมา จันนาป่า

3   นาย ฐิติพงศ์  เนาวรัตน์

4   นาย ธนชาติ ยังประภากร

5   นาย ธนภัทร   สังขรัตน์

6   นาย ธนินทร์  สุศิริวัฒนนนท์

7   นางสาว ปวีณา  เอี่ยมศิริกุลมิตร

8    นาย ปิยะพล  บวรอุดมวงศ์

9    นางสาว มนภรณ์  ฐิรโฆไท

10  นาย ศรัณย์   ซอโสตถิกุล

11  นาวาอากาศโท ศศิศ  เชื้อสมบูรณ์

                            📷พร ข่าวกรม/รายงาน🔮ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...