วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

🖌ผบ.ทอ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศชุดใหม่ เน้นสื่อสารนโยบายสู่กำลังพลกองทัพอากาศ สร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก พร้อมยึดแนวทาง “เข้าใจสังคมอย่างลึกซึ้ง เข้าถึงมวลชนอย่างใกล้ชิด ผูกมิตรสื่อมวลชนทุกแขนง”

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศชุดใหม่ ให้ พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  เป็นโฆษกกองทัพอากาศ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔สำหรับ พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา มีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา มีบทบาทในการคิดค้นนวัตกรรมที่สำคัญของกองทัพอากาศ จะทำหน้าที่ในการสื่อสารด้านการพัฒนากองทัพอากาศในมิติต่าง ๆ ด้าน พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี เป็นอดีตผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำกรุงจาการ์ตา มีความเชี่ยวชาญในงานด้านยุทธศาสตร์ ด้านยุทธการของการใช้กำลังทางอากาศสมัยใหม่ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเคยเป็นรองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์มาก่อนโดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย รองโฆษกกองทัพอากาศ ๒ คน ได้แก่ 

- นาวาอากาศเอก อภิรัตน์  รังสิมาการ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

- นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต นายทหารกิจการพลเรือนทหารอากาศอาวุโส กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์/วิทยุ

และผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ ๔ คน ประกอบด้วย 

- นาวาอากาศโท สุรินท์นาท  เจริญจิตต์ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

- นาวาอากาศโทหญิง จิรายุ  ด้วงนุ้ย หัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

- นาวาอากาศตรี ณัฐนัย  จันทร์เปล่ง รองหัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

- เรืออากาศโทหญิง วัชรีภรณ์  สร้อยทอง นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ แผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

   สำหรับการปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศในปีนี้ จะเน้นการสื่อสารนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศสู่กำลังพลของกองทัพอากาศทุกคน เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก การประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ การแถลงข่าว การให้ข้อมูลข่าวสาร การชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนสร้างเสริมความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ พร้อมยึดแนวทาง “เข้าใจสังคมอย่างลึกซึ้ง เข้าถึงมวลชนอย่างใกล้ชิด ผูกมิตรสื่อมวลชนทุกแขนง”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community) ”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนว...